ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

೧ ) ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ,

  • ~ ~ `` - - - - - - ಕಡಸೊಗಯಿಪ ಮಣಿಮನೆಯಂಗಣಮಂ | ತಡವ ಕಳೆಯನಿಕ್ಕುವ ಪೊಸಪೂವಲಿ |

ಗುಡುವ ಮಡದಿದುರ ಮೊತ್ತ೦ ಕMಪ್ಪಿದುದಾವುದಯದೊಳು ||೧೩ ಗುಪುವ ಕೈವಾರಿಗಳ ರಂಗೇ | ಅವನಮುಂ ಮಾಡದೆ ಕುಆತಂಕದ | ಕಳಕ ನಡೆವ ಮಾಸಾಳ್ಳ ಕಂಬಿಯವರ ಕರೆ ಪಟ್ಟು | ತಳುಮಾಡದೆ ಪೊ ಏಮಡುವೆಚ್ಚ ತಗರ | ತುಲಾಳ ತಂತಮ್ಯುದ್ಯೋಗಕೆ | ಹೊಲಂ ಹೊಡುವ ಸಾರಜನದ ಸಂದಣಿಯೊಪ್ಪಿದದಾಗ || ೧೪ ಸಿಂಗರಿಸುವ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣ ಬಿನದ | ಆಂಗಣಮಂ ಸಾರುವ ಬಿಡುವಣ್ಣ ೪ || ಬಂಗದೆ ಹಣಗಿ ನಡೆವ ಬೆಸವೆಳೆ ಬೇಊರ್ಗೆಟ್ಟು 11 ಅಂಗವಿಸುವ ನೇಹದಿ ಬಣ್ಣಹನ ಮು | ನಂಗರಗುವವುಲೆ ದೈವರೆದ ವಚ | ನಂಗಳನುಸಿರುವ ಮನೆವೆಣಳಿ ಸೊಗಸಿದುದಾವುದಯದೊಳು ||೧೫ ಅರೆನಿದೆ ಪಲವಸಿವಿಡಿವಭ್ಯಾಸಕೆ | ಗರುಡಿನುಗುವ ವಾಹಳಿಮಾಡುವೆನೆನು | ತರಎದೆಯಳಗನ ಹಲ್ಲಣಿಸದೆಎಡೆಬೋದುಗಳಿದೆ ನಡೆವ || ಅರಎಡೆ ಕೊಂತಗರುಲಾವುಗೆಗಳ | ಧುರಕವದೆ ಮೇಳೆಯನಂ ವಿರಚಿಸು | ವರಮುಕ್ಕಳ ಮೊತ್ತ೦ ಪುರದೊಳಗೆಸೆಯಿತ್ವಾವುದಯದೊಳು || ೧೬ ಕಲವೆಗೆ ಕಡುಹರಿಸದಿ ಸಿಂಗರಿಸುವ || ಕೆಲವೆಡೆ ಕರವಾಡದ ಕುರುಜೇಶವ | ಕೆಲವೆಡೆ ಕೆಳದಿಯರೆದವರ ವಿದ್ಯಾಮಂಟಪಕೆಯ ರ್ಪ || ಕೆಲವಡೆ ಕೇರಿಗಳೊಳಗೆಡಯಾಡುವ | ಸಲ ಸೊಬಗರನೀಕ್ಷಿಸೆಯತುರದಿಂ | ತಲೆವಾಗಿಲನೆಯುವ ನೃಪನುತೆದುರೆಸೆದರಾವುದಯದೊಳು ||೧೭ f, ಪಂ ಗೇಳು, ಖ!