ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾಂ vvvvvv •••••••••• •y - ... - • , 12 + • ••••• • ವಾಚಕವಾಚ್ಯವ್ಯಂಗ್ಯವ್ಯಂಜನ | ಸೂಚಿತಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷವಿವೇಕರ | ಸೋಚಿತಭಾವಾಲ೦ಕೃತಿರೀತಿಯಭೇದಕಭೇದ || ಆಚರಿತೋಭಯಸಂಧಿಸಮಾಸವಿ | ವೇಚನೆಗಳ ಭೇದಮನಿನಿಸದುದೆ | ವಾಚಾಲತೆಯಿಂದುಸಿರಿದ ದುಷ್ಕತಿಮ್ಮಲ್ಲಿದು ಭಾವಿಪೊರೆ ||೨೬ ಇದು ವಿಪುಲಾಚಲದೊಳು ವೀರಶನ | ಪದನನ್ನಿ ಧಿಯೊಳು ಇತಮಗಣಧರ | ರೊದವಿದ ಕಾರುಣ್ಯದೊಳಾಶ್ರೇಣಿಕನೃಪತಿಗೊರೆದ ಕಧನಂ | ತದನಂತರದೊಳ್ಳಿನಸೇನಾಧ್ಯಂ | ಮುದದಿಂ ವಿರಚನೆಗೆಟ್ಟು ಲಸತ್ಯತಿ || ಯಿದನಾಂ ಪುನಿಮಿತ್ತಂ ಹಿರಿದುಂ ಹರಿಸದೊಳುಸಿರಿದೆನು ||೩ ಈಕಧಯಂತೆನಲನಿಲಾಧಾರದಿ | ನಾಕಾರಂ ಪಲವೆಸೆದಿಹವವಳು | ಲೋಕಂ ಸರಿಡಮರುಗಮಂ ಡಮರುಗದೊಳಗುತಿಟ್ಟಂತೆ || ಆಕಾರಂಬಡೆದುದು ಮತ್ತದ | ನಾನರರಗಭುವನಂ ನಿರವು | ಕಾರ5 ಸಿದ್ದರಡರೆ ಶೋಭಿಪ ಸೀರತ್ರಯದಂತಿಹುದು ಎv ಮುತ್ತಾ ನಡುವಣ ಲೋಕದೊಳವದೆ | ಸುತ್ತಿದ ಜಲಧಿದೀಪಗಳ ಸಂ | ಪಂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರ್ಪುವವಲ ಮಧ್ಯದೊಳತಿಶೋಭಿಸುವ || ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಲವಣಾದ್ದು; ಚೆಲಂ | ಸೆತ್ತುದು ಭೂಮಂಡಲವೆಂಜಿಂದುವ | ನೂತಿ ಬಳಸಿ ಪರಿರಂಜಸ ಪರಿವೇಷಂ ತಾನೆಂಬಂತೆ || ಹರಿಸದಿನೆಡೆದೆವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊಳೆ | ನೆರೆವ ಹಲವು ಹೊಬವೆಣ್ಣಳನತ್ಯಾ | ತುರಿದಿಂದಮುರ್ದವುವ ಬಹುಬಾಹುಗಳನಲತಿರಂಜಸುವ