ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಚರ್ಮ (ಸಂಧಿ, ಇ••••• • • • •

5 # 2 senseq=> ಇ, = e nsorses at Pro ವರಮುನಿ ಭಾವರಿಗೊಡುವುದನ ದಾ | ದರದಿಂ ವೈಶ್ವನಿತೆ ತಲೆವೀದಿಗೆ | ಭರದಿಂ ಬಂದು ಹಲವು ತೆಲಿದರ್ಚನೆಯಂ ಟಿಬ್ಬಿ ಲೊ ಟ್ಟು !! ಸ್ಮರಮಾತಂಗಸದೃಶನ್ನು ದುಗಮನದ ! ತರುಣೀಜನವೆಡಬಲದೊಳೆ ಮುದದಿಂ | ಬಲೆ ಬಂದಳೆ ತಾನವರ ನಿಲಿಸುವೆನೆಂಎಬಿಲಾಷೆಯೊಳು ||3M ಭಕತಿ ಬಗೆಯನ್ನ ಸವಿಡಿದಿರೆದು | ತುಕದುತ್ಸಾಹಂ ಪೋರ್ಪೊರೆ | ಚಕಿತಕುರಂಗವಿಶಾಲವಿಲೋಚನೆಯಂಗಳದಿಂಗೆ || ಅಕಳಂಕವ್ರತಿಪತಿಯರುಣಾಂಬುಜ | ವಿಕಸತ್ಸದಸಂಕೇಜಕೆ ಕುಟಿಲಾ | ಳಕವಡಯನಸಮಿತಿಯನೆ೦ಗಿಸಿಗಳ, ವಿಧಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ 118& ಜುತಿಪತಿಯೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಜಯಂಗೆ | ದ್ದು ತಿಪುಮನಾಗಿಸಿ ಕುಡಿವೆನುತಾ | ಶತದಳಸಲ್ಲಲಿತವಿಲೋಚನೆ ತಾಂ ನಿzg?ಸುವ ಸಮಯದೊಳು || ರತಿವರನು ರತಿಸೇನೆಯುನುಂಟು | ನ್ನ ತಿಕೆಯ ವೆಸರ ಕಪೋತಮಿಳುನವಾ | ಯತಿಯರುಣಾ ಯುಗದ ಮುಂಗಡೆಯೋಳಗದಿರದೆ ಪೊರದುವು || ಪಾರಿವವ ಪದದಯದಿರೊಳ್ || ಭೋರೆನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪೊರಲಾಮುನಿವೃ | ದಾರಕನಾಭಾವರಿ ಮುದಾಪುರವರದ ಬಹಿರ್ವನದ | ವಾರಾರಿದು ಮಂದಿರಕೆ ನಡೆಯುಲಾ | ವಾರಿಜಮುಖಿ ಕೈಸೇರಿದ ನವಚಂ || ತಾರತ್ನ೦ ಕೆಟ್ಟಂದದಿ ಪಿರಿದುಂ ಮಲುವು ಮುಗಿದಳು ||&v ಕಡುಬಡವಂ ಕೈಸೇರಿದ ಕಸವರ | ಮೊಡನೆ ಬಯಲ್ಪಡೆಯಲು ಮಗುವಿಗೆ | ಸಡಗರವಡಗಿ ವನಜಮುಖಿಯಾಪಾರಿವವಾಮುನಿಪತಿಯಾ ||