ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩) ಜಯನೃಪಕಾರಿ OVr =

- - • 2 wers ಪಯವಿಟಿವ ಪರಂತಂ ರಾಜ್ಯ | ಶ್ರೀಯುಂ ನೃಪನೀತಿಯನ್ನುಲ್ಲಂ ಖುಸ | ದಾಯತಿಯಿಂ ತಾನಾಳ ಎ)ಕ ಕೆನ್ನೆ ವು ನರೆಯ ಕಂಡು || ಆಯಿಳೆಯಾಂ ಸಂಸಾರಂ ನೆ | ಹೇಮಮಿದೆಂದುತ್ತವದೀಕ್ಷೆಯನಾ | ಪ್ರೇಯಸಿಸಹಿತ ತಳೆದನವನೀತಳಮೆಲ್ಲಮುವ ತೆದಿ !!೩೬ ಸಂಜೆಯ ಕೆಂಪು ಸೊಬಗುವೊಣವುಲ್ಲ ಧ | ನಂಜಯನೇ ಸಕಲಬಂಧುಜನಂ | ಮಂಜಿನ ಮ ದ ವಹಿವೆ. ಮಹದೈಶರಣ ಸುರಧನು ಸುತರು || ಬಾಂಜೊಡರಿದಿರರಿಸಿನ ಹರಯಂ ಘನ | ರಂಜನೆ ರಾಜ್ಯದೊದವು ಮತ್ತದಕಿನಿ | ಸಂಜದೆ ಮಗ್ಗುವನೆಗ್ಗನೆನುತ ಕೊಂಡಂ ಜಿನದೀಕ್ಷೆಯನು ||೩೭ ರತಿರೂಪಂಬಡೆದು ತಸಂವಾ ನಾ ! ಪ್ರತಿ ಕಾಂಚನವರ್ಮ ನುಮಾಕಾಂತಾ | ವತಿಯುಂ ನಿಂತಣ ಭವದೊಳೆ ಪಾರಿವವಾಗಿರಲೆಂತದನು || ಹತಿಸಿದ ಮಾರ್ಜಾ ಲಿಂ ಕೆಲದಿನದೊಳಿ | ಗತಜೀವಂಬಡೆದಾನಾಡೊಳ ದು || ರ್ವತಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛರವೆಸರೋಳಿ ಜನಿಯಿಸಿ ಕನ್ನ ಕಳಂಗಂ || V ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ವಿದ್ಯುಚ್ಛರ | ನೆಂದೆಂಬಾಚರಂ ಕಗೊಲೆo | ತಂದಪೆನರ್ಧ ವನೆನುತ ಬರುತಎದಿರ + ವಾವುರದಡಿಯೊಳೆ || ನಿಂದ ಕನಕವರ್ಮ ಮುನೀಶ್ವರನಂ | ಸಂದಿಸಿ ಮುಂದಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಕೆಳ ! ಮಂದಿನಿಸುಂ ದೊರಕದಿರಲೆ ನೊಂದ ತಿಕೋನದಿ ತಿರಿಗಿದನು || ರ್೩ ಈಸವಣನ ನಾಂ ಕಟ್ಟದಿರೋಳಿ ಕಂ | ಡಾಸಕುನದ ಫಲದಿಂದ ಕಳವೆನ | ಗೋಸರಿಸಿತ್ತೆನುತಿನಿವಿರಿಗುಂ ಮುಳಿದಾವಿದ್ಯುಚ್ಚರನು ||