ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ, ೧೩ •••••••

• • • • Sh••• ಅನಿತmಡನೆ ಬಂತಣ ಭವದೊಳೆ ಕಾಂ | ಹನವರ್ಮಾಂಬರಚರನಾದಂದಿನ | ದಿನದೊಳೆ ಬೆಸಕೆಯ ವಲೋಕಿನಿಯುಂ ಚಿಂಶಾರೂಪಿಣಿದುಂ | ವಿನುತಪ್ರಜ್ಞ-ಯುವಬರಗಾ || ವಿನಿಯುಂ ಮೊದಲಾದಾದೇವತೆಗಳ | ಜನನಾಧಾ ಬೆಸನಂ ಕುರು " (ಗದೊಳೆನು೩ರದೆಯುದುವು | Y8 ದೇವತೆಗಳಿ ಬೆಸನಂ ಬೇಡಲೆ ಕಂ | ಸಾವರಿಸಿದ ಸಂತಸದಿಂದಾವಸು | ಧಾವರನಿಂತೆಂದಂ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಗಳಿರಾ ನೀವು H ಈವೇಳಗೆ ಬಂದುದು ಲೇಸಾಯಾ ! ನಾವಾಸಮಯದೆ ಕರೆದೊದಗಿಮೆನು । ತೆವದ ವಿನಯವಚನವುಂ ನುರಿದು ಕಳಿಸಿದಂ ಭಾನವನು | ಇಂತು ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಕ್ಕಜವರು | ವಂತ ಸುಲೋಕನೆ ತಮ್ಮಿರ್ವರ ಜ | ನ್ಯಾಂತರವುಂ ಬಿನ್ನವಿರಲಿ ಎರಿದುಂ ಪ್ರಿಯದಿಂ ಕೇಳುತವೆ 1 ಸಂತಸದಿಂ ವಿಕಮುಕರವp | ಕಾಂತಂ ತಳದಿರೆ ಖರಕರನಪರದಿ | ಗಂತವನೆಯ್ಲಿ ವರುಣ ಮಣಿಮುಕುಟದ ನಾಯಿನೆಸೆದಿರ್ದ೦ | ೫೬ ಪತ್ತುಂದೆಸೆಯ ಪದಾರ್ಥದ ಮಡಿಯೊಳೆ | ಸತ್ತಿದ ತಮಮ್ಮಲ್ಲಮನುರುವಯಂ | ಪೊತಿ ದಹಿಸಿ ಎಲಿಕಾಹುತಿವಡೆಯದ ಹೊಸತy ಗೆಂಡ ಮಿದೆ || ಮೊತ್ತದ ಸಾಂಸುಳೆಯರ ರತಿರಾಗದ | ಬಿತ್ತಿನ ಪುಂಜವಿ.ದೋ ಎನೆ ಚೆ೦ || ವೆತ್ತು ದಸರದಿಕೆಯೊಳಗಿನಬಿಂಬಂ ಹೃತಕುವುದಕದಂಬಂ Y೬ ಕೇಡನಿನಂಗಾನೋದವಿಸದಿರ್ದೊಡೆ | ಕೂಡದು ಸುರತಸುಖಂ ನಮಗೆನುಷಂ | ಜೋದೆಯರುಜ್ಜುಗಿಸಿದ ಬಳ್ಳಟಯಿನಾಸವು ಸಾದಂ 18, 0. 25