ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (ಸಂಧಿ, •ww vvvvvvvvvv * • • • • • • • •••••• yyy ಅನುವಂ ಪಡೆದುವು ತಣರಾಜೆಯ | ಕೊನೆಗರ್ಚಿದ ಹರಿನೀಲದ ಪರಲೆನೆ || ನನೆವಿಲ್ಲನ ಪಸುರ್ಗಾವಿನ ಮಗನ ಪೊಸಮಿಂಟೆಯನೆ ||ರ್೩ ಅರೆವಾದ ಕಳವೆದೆನೆಗರ್ಡು ! ತರಗಿಳಿ ಸಾಲವಂ ನೋಡುವ ಸಾ || ಮರಿಯರ ಕುಡುವುರ್ವಿನ ಕೊನೆಮುಟ್ಟದ ತುಣುಗವೆಗಳ ನಡುವೆ | ಕಯಾಲಿಗಳೆಸೆದುವು ಚಿತ್ರಭವಂ | ವಿರಹಿವಿಹಂಗವನಿಸುವ ಪರಿ | ಲೆರಡುಹದೆಯ ಮಧ್ಯದ ಹರಿನೀಲದ ಗೂಳಕವಂಬಂತೆ ||೪೦ ಬಳೆಗೈಯೆತ್ತಿ ಬಗಸೆಗಣ್ಣ ಳ ಕೋ | ಮಲೆಯುರ್ಗಾಸು ವೀಕ್ಷಿಸ ಕಡೆಗೆ | ಳಗೆಸೆದುವು ತಳಮೆಗೆಗಲನುತಾಗಸದೊಳ್ಳಿಂದ || ಗಿಳಿಯಂ ಸೆಳೆಯಲೆನುತ್ತವರೆದ | ತೆಳುವಳುಕಿನ ಸೆಳೆಯೋ ಪಸುರ್ವ ಟೈದು | ತೊಳಗುವ ಗಾಳಿಪಟಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಜ್ಜುವಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ! S೧ ಚದುರೆಯು ಚಟುಲಚಕೋರಾಕ್ಷಿಗಳೊಳ | ಗೊದವಿದ ಮೂವಣ್ಣದ ರುಚಿಯುವಳೆ? | ವುದಕದೊಳೊಡವೆರೆ $ಯಲು ಮತ್ತದನೀಂಟುವ ಸಲಕರ ಕಣ್ಣ || ಇದು ಕಸ್ತೂರಿವಿಮಿತ್ರಿತಜಲವಿಂ | ಇದು ಘನಸಾರವಿಮಿತ್ರತಜಲವಿಂ | ತಿದು ನವಘಸೃಣವಿವಿತ್ರಿತಜಲವೆಂಬಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು ||೪೦ ಪೊಂಬಳ್ಳಿಯ ಪೊಗರಂ ಗೆಲಂಗದ | ಕಂಬುಲಲಿತಕಂಧರೆ ಮುನ್ನೆ ದ ನ | ವಾಂಬು ಜಲಕ್ಕನೆ ತೀವಲ್ಲಾ ಸಾಂಧಿನ ಸೆರೆಗೈಯೆಂಬ || ಅಂಬುರುಹದೊಳಾಪ್ರತಿರೂಪು ಕರಂ | ಬಿಂಬಿಸೆ ಕಣ್ಣೆ ಡಂಬಡೆದುದು ಹೀ | ತಾಂಬರದೇವನ ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾಕಾರಮನನುಕರಿಸಿ || ೪೩ ೯. ದುದು ಎಟಕದ ಕ||