ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


DOW ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ ••••••• • ••••••• • • • - - - - - - - - - - - - - - ತಾನೊಲಿದಿದಿರನೊಲಿಸಬಲ್ಲಳೆಯನು | ಮಾನಿಗೆ ಮನದೊಳಗೊಂದೆನಿತುಂ | ಮಾನಿಸಿಕೆಯುಮುಂಟೇಕಾಲೋಚಿತಮಂ ತಾ ಎಲ್ಲವಳ || ಹೀನರೊಡನೆ ಮೇಳಂ ತನಗಲ್ಲದೆ ! ಯಾನಂದಿಸತನಾಡಲಿ ಬಲ್ಲಳೆ | ಕೀನಾಸಿಗೆ ತನಗೇಕೆನೊರಗೆಲೆಂಬ ಬಲುಮೆವಾತು 1{೪೫ ಇಲ್ಲದ ನೆವವಿಟ್ಟಗಲಿ ಜಂಗನ | ಕೆಲ್ಲೆ ರ್ದೆಮೆನ್ನೆರ್ದೆಯೆಂಬೊಳಗಂ ತಿಳ | ಕಲೆ ರ್ಪಯಾದೊಡೆ ಬಿಡು ಮೆಲೆ ರ್ದೆ ದಾದೊಡೆ ಕೈವಿಡಿಯಿರದೆ || ಸಲೀಲೆಯೊಳವನೇನಂ ಕೊಟ್ಟುದ | ನಲ್ಲದು ಸಲ್ಲದೆನಲು - ಡನುತಂ | ಪುಲ್ಲಾ ಹಿಗೆ ನುಡಿದಳು ಜೀವನಸಖಿಯುತಿಹಿತವಚನವನು ||೪೬ ಮನದೊಳೆ ಸಚ್ಚವದಿಲ್ಲದೆ ದಂತದ | ನಿನಿಂ ಹೊ ಹೊಮ್ಮಿಸಲಿದಂದದಿ | ನನಿಮಿಷಲೋಚನೆದಾರಿ ಕಾದಲಿರಂ ತಮ್ಮ ವಶಂಮಾಡಿ || ಧನನಂ ತೆಗೆವುದು ಮತವೆನ ತೋರ್ವ ೪ || ಕನಕಕಮಲಕಟ್ಕಲಕುಚಬಲೆಗೆ | ಮನಸಿಜಮಂತ್ರವನೋದಿಸುವಂತುಸಿರಿದಳತಿಚದುರಿಂದ ||೪೩ ಮನದ ಗೆಲವು ಮೆಟ್ರೋಳು ಹೊಹೊಮ್ಮದೆ | ತನಿಸೊಲವೆ ತನುವಂ ಪಿಡಿದಂತಿ | ಅನಿಸೊಳಗಂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೋಲವೇ ಒಡಲಾದಂತೆ || ಧನಸಂಪನ್ನಿ ಕೆಯುಳ್ಳ ಜಾಗರ | ಮನಮುಂ ಬಂದಿವಿಡಿದು ನೆಲೆಯಾಳುವ | ವನಜಮುಖಿಗೆ ಹಿತ್ತಿಲದಲ್ಲವ ಸರತರು ಸರಸಿಜನೇತೇ ||೪v ಒಲಿದದವನನಚದುರಿಂದೊಲಿಯಿಸು | ವೊಲಿದ ಬpಕ್ಕವನುಳೊಡವೆಗಳಂ | ಸುಲಿಯುಸಿಕೊ೦ಡತಿದಾರಿದ್ರನುವಾದವನಂ ನೀಂ ತಗುಳು |