ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ

  • * * *
  • ಗಿಗಿಗಿಗಿಗಿಗಿಗಿಗಿಗಿ* *

" / A \ / A /hh v vv ಶ್ರೀಮದಿ ಶ್ರುತವಿಷಯವಿಭಾಸಿ | ಗ್ರಾಮಮುಡುಂಬನಗರಖೇಡದೊ 1 ಣಾಮುಖಸತನಸಂವಾಹನಗಳೆ ಗಂಡತಿ ಖರಿಯಾಗೆ || ಆಮಧ್ಯದ ನವಮಣಿಹರ್ಷ್ಟಗೃಹ | ಸೊಮವಿರಾಜಿತವಾರಣಪುರವು | ದಾ ಮತೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ರೋಹಣಗಿರಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು | ಇಳೆಯೆಂಬಳೆಲೆಯ ಶೀನಪ್ಪಳದೊಳು || ತೊಳಗುವ ಪೊಸಪೊಂದಾತಿದು ತೆದಿಂ | ಪೊಲೀಸುವರ ಕಣ್ಣಿಗೆಗೊಪ್ಪಂಬಡೆದುದು ಮತ್ತದe || ವಲಯದೊಳೂರಣದಿಂ ಕೀಲಿಸಿ ಪ | ಜಸುವ ಸಸುರ್ವಣಿಯೆಂಬ ತೆಬದಿ ನಳ | ನಳಿಸುತೆ ತುಣಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಹಿರುದ್ಧಾನಂ ಕಣೋಳೆಸಿದುದು ||೪೫ ಪರಿವ ಹಸುಳೆಗಿ .ಗಳ ನುಗ್ಗೋರಲಿಂ | ಸುಗುಟ್ಟುವ ಪರಪುಟ್ಟದ ಸಾಡುವ | ಪವಿಮೆಯ ಫಲವೀವ ಗುಣದಿನ ವರಮಹೀಜಾತವನು || ಪರೆಯೆಂಬ ಕುಜಾತದ ಶತಿ ಕಾನದ | ಸ೦ಲಯನೂಸರ್ವ ಕೊಳದ ಸುಭಗತೆಯಿo | ಪಲೆಯನು ಪಾ-ಸುವುದು ನನ್ನನಕಾನನನದಿರವು 11 ೪೬ ಹಿರಿದುಂ ಹರಿಸಿದವೆ ವಿಂಧಸಿ | ಪುರುಷರ್ತನೊಳು ವಿಹರಿಸುವುದ೩೦ | ನಿರತಸುರಭಿಸುವನೋಮಂದಾರಕ್ಕಾಸ್ಪದವಷ್ಟದeo !! ಸುರಲೋಕಂ ತ್ರಿದಶಜನಾತಮದು | ಏರಿದ೦ದಾಬಹುಜನದುತಕರಿ | ಪುರಕಿಂತಂದಾನಂದನದಂತೆ ವನಂ ವಿಭಾಜಿಸಿತು ||೪೭ ಅನವರತಂ ತನ್ನೊಳು ವಿಹರಿಪ ವರ | ವನಿತಾತ ತಿಕೃತಲೀಲಾಕೃತ್ಯದಿ | ಮಿನುಗುವ ಕುಸುಮಾನ 3 ತೀವಿದ ದಶದೇಹಲತರುವಿಂದ || - ------- - -- - 8 ಹಸಿನವರಿಯು, ಈ + ಬಂಧುರವಾಯಿತು. ಕ||