ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ••••••••••••••••••••••••• > >• •••••••••h y / / +\/\ +h rh w ತಳದಿಂ ತೆನೆವರೆಗಂ ತೆತ್ತಿಸಿ ಪ | ಜ್ಞಳಿಸುವ ಪೊಸಮಾಣಿಕಮಣಿಗಳ ತನಿ | ವೆಳಗಾಗಸನಂ ಚುಂಬಿಸಿ ವಿತತಭುಜಗಳುವನಂಬರಗಂ || ಇಂದಗಮಲೋದಕದೊಳಿರದೆ ಮಾ | ರ್ಪೊಳೆದು ಲೋಕದೊಳಿನಿಸುದುದೆ | ಬಳೆದುರಿಲಿಂಗಂಭೋಲು ಕೊಂಟೆ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು || ೩ ವರವಜದ ಮುಂಡಿಗೆದಾಡೆಗಳಾ | ಕುರುವಿಂದದ ಕಿಟ್ಕಲ್ಲಟ್ಟುಗಳ | ಅರುಣಜಲಿಂಬೊರೆದಧರಮಗಳಡೆಯಾಡುವ ಜನತತಿಯಾ || ಸ್ವರಸಂತತಿ ಗರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲಾ | ಪುರದ ಮಿಸುಪ ಹುಲಿಮೊಗಿಪ್ಪದುದರಿ | ಧರಣೀಸಾಲಪಶುಗಳಂ ನುಂಗುವ ಪುಲಿಮೊಗವೆಂಬಂತೆ || ೫ ರತಿ ಪಾರ್ವತಿ ರಮೇ ರಾಜೀವೋದ್ಭವ | ಸತಿಯುಕೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ಪುರು ಗಳನ | ಅತಿರಂಜಿಸೆ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಗೋಹುರಮವರಾಡುರ್ಪ || ನುತಸಾರಿಗಳೆನೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಜನ | ತತಿ ತತ್ತುರದಿನಶವೀಧಿಗಳು | ನ್ನ ತಿಕದೊಳೊಪ್ಪುವಡೆದ ಪಗಡೆಯ ನಾಲ್ಕ ರದಂತೊಪ್ಪಿದುವು ೧೫೫ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಿನಿ ಮನಮೋಸೆದಾಡುವ | ಕೃತಕಾದಿಗಳೂ ಸದ್ಯ ವ್ಯಲಸ | ತಿಮುಕ್ತಿಗೆ ಬಿಡದೆಡೆಯಾಡುವ ನವಮಣಿನಿಶ್ರೇಣಿಗಳೊ || ವಿತತದಯಾಬಿದು ನವಸೇನಗಳೊ | ಅತಿಪುದ ಬಲ್ಬಣಬೆಗಳೊ ಎನೆ | ಸತತಂ ಶೋಭಿಸುವುವು ಜಿತವದನಜಿನಾಲದುವಂತಲ್ಲಿ || ೫೬ ಪುರದ ಸೃಧಿವಿಪಾಲನಪೂಾಯು | ದರಸುಗಳಂದಿನ ಚಕ್ರೇಶ್ವರರಂ | ಪಿರಿದಪ್ಪವಗಡದಿಂದ ಬೆಳರ್ಕಿಸಿ ಎಪ್ಪಂಗೊಂಡು ||