ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೫) ಜಯನೃಪಕಾರಿ. 1oF ~ ~ ~ ಚಿತ್ತೋದ್ಭವಗೆಣೆಯೆನಿಸುವ ಚೆಲ್ವಿಕೆ | ಯುತ್ತಮನಂ ವನಸತಿ ನದೆ ನೋಡಿ | ನುತ್ತ ಹಲವು ಕಣ್ಣಂ ತಾನಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಾಯೊಳು ||8o ಇಂತಪ್ಪುವ $ಹಳುವಂ ನಡೆನೋಡುವ || ಕಂತುನಿಭಂ ತನ್ನೊಡನೆಯುವ ನಿಜ | ಕಾಂತ ಸುಲೋಚನೆ ನಹಿತಂ ಪಿರಿದನರಾಗದಿನೆಯ ರುತ | ಮುಂತೊಂದೆಡೆಯೊಳಿ ಮುಗುಳಿಲ್ಲಂ ಕರು | ಸಂತಸದಿಂ ಕಿಡಿಪ ನೆಲೆಯೆನಿಸಿ ಕೆ || ರಂ ತೊಳಗುವ ಸಇವನಸಖ್ಯದ ನಂದನವೊಂದರೆ ಕಂಡಂ ||೪೧ ಅರಗಿಳಿ ಬಾಳಾಂಕಿಗಳೊದುವ ವುಟ | ವರಲಿಂಬುಗಳಂ ಮಾಡುವ ಕಮ್ಮಟ | ಮರವಿಂದಾಸ್ಯದ ಮೊನೆಗಿಕ ವ ಬಸಟದ ಬೆಳೆಯಕೂಟ || ವಿರಹಿವಿತಾನದ ಚಿತ್ರಕ ಸಂಕಟ | ಮುರುಯೋಗಿಗಳ ವಿರಕ್ತಿ ಗೆ ಪಲ್ಲಟ | ದಿರವು ಸುರಭವಾಗುವ ಕಾಲಾಟವುಮೆನಿಸಿದುದಾಟ ||೪೦ ಬಾಣಿ ಬಕುಳ ಬಾವನ್ನ ಬೆಳೆವ ಸಿರಿ | ದಾಳಿ ಪಲಸು ಪದ್ಧಳಿಯರನೇಲಿ | ನೇಳಿ ನೆಲ್ಲಿಯಸುಗೆಯೆಳನೀರಿಂಮಾವಿಂದಿರಹೊನ್ನ || ಈಳೆದಡಕೆ ಕಣ್ಣುರ ಮಾದಲ ಕಿ | ತಿಳಯುಗಿರೆ ನಾರಗ ಸಂಪಗೆ ರಸ | ದಾಳಿ ಸಿರಿನ ದಾಳಿ೦ಬದ ಸಾಲ್ಬಳೆ ಸಲೆ ಸೊಗಸಿದುವಲ್ಲಿ ೪೩ ಭಗಮನೇಆದ ನಾಗಲತಿಕೆ ಪು | ನಾ ಗಮನಹರಿದ ಮಾಲತಿ ವಾವಂ | ರಾಗದಿನೇಅದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸುಗೆಯನವುರಿದ ವಾಸಂತಿ | ಬಾಗೆಯನೊತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕುಂದಂ ಕೃ ! ಏಾಗರುವಿಡಿದುಡುವಳಿಗಳಿಂದಾ | ಪೂರ್ಗಣೆಯನ ಜಯನಾಲದುಮನೆ ವನವತಿಸಾವನವಾಯು || ೪೪ $, ಕಾಡಂ, ಕ!).