ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ. ೩ M ಕಂತುನಿಧಂಗಭಿನಂದಿಸಿ ತನ್ನ ಯ || ನಿಂತಣ ಬಾಲನ ಕರದೊಳಗಣ ಪಟ | ಸಂತತಿಯೊಳಗೊಂದೊಂದಂ ಪಿರಿದನುರಾಗದಿ ತೋದನು !? ಅಂದಂಬಡದ ಮೊದಲ ವ ವ ವ | ದೂಂದೊಂದಳೆಂರಿದ ಬಗೆ ನೀಲಕ | ಬಿಂದುಕ ಸತಕ 4 ದೂರು ಸುನರ್ತನನುಂ ಪೆಸರಿನೆಸೆಸ || ಸಂದಣಿಸಿದ ನವಚಿತ್ರಸುವರ್ತಕ | ವೆಂದೆಂಬಂತೆಂದ ಕರಂ ಮನ ! ಸಂದುದು ನೇತ್ರಕ್ಕಂ ಸೂತಕ್ಕಂ ಸಕ್ಕಸವನಬಾಗಿ || ೫ ಮಿನುಗುವ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಾರ್ಧದ ರಂ! ಜಿಸ ನಾಚಿತಾವಾಸದ ಮೂವಿಧ | ರಸಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರದ ಕಡುಬಿನ್ನ ದರಡು ತೆ2 ! ವಿಸುಪತಿಸಿದ್ದರೆ ನಿಜವಿದ್ದ ಮೋ | ಹಿಸುವಾಪರವಿದ್ದ ಬಗೆ ಲಾಕ್ಕೆ) || ರಸಲೇಖಾಪದ್ಧತಿ ಭೂಸನ ಕಣ್ಣಿನಿದಂ ಪುಟ್ಟಿಸಿತು || ೬ ತೊಇಗುವ ಬಹುಚಿತ್ರದ ಪಟವಂ ಕ | ಗೂಳಿನಂದದಿ ವಿವರಿಸಿ ತೂತು | ಬ ಕೊಂದುತ್ತಮಪಟದ ಸುರು-ಗೆದುತ ಮುಖವನ್ನವನು || ಕಳೆದ೮ ಕುವರನ ಚೆಲ ತ್ರರ | ನ ನವಿಲೋಚನ ನೋಡುವೆನುತುಂ | ಗಳಿಲನ ಮುಸುಕ ತೆಗೆಗಂದದಿನರನ್ನುಂಟತೆಯಿತ್ತು || ೭ ಕೆಂಬಟ್ಟೆಯ ಮೃದುತಲ್ಪದೊಳೊಗಿ ತೆ || ಅಂದೊಳೆ ಪುವ ರತಿಯೆನೆ ನವರ ! ಕಾಂಬುಜದೊಳ್ಳವಡಿಸಿದಿಂದಿರೆಯನೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗದೊಳು || ಇಂಬುವಡೆದ ಶಶಿರೇಖೆಯನ೮ ಕಂ | ಕಂಬಡೆದೆಸೆವಪರಸ್ಥಲದೂಳು ಚ | ಅಂತಾ ಚಿತ್ರದ ಹೆಣ್ಣರಿಜಂ ನೋಡಿದನಾಕುವರು !! . ಗುನು ಗ! ಬಂಧುರವತೆ ಗ! 5 ನೃಪತಿ, ಗ)


- - - --