ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ (ಸಂಧಿ, www ಶೃಂಗಾರಾಮೃತರಸಪೂರಿತದಿ ನು | ನಂಗೊಳಿಸುವ 5ನಾಭೀಕಾಸಾರದೊ | ೪ಂಗಜಗಜಮವಗಾಹಂಗೆದ್ದಲದ ಕಟದೊಳಗೊಗೆದು || ಹಿಂಗದ ಮದಕೆ ಮೊದಲ್ನುಸುಕಿದ ಬಹು | ಶೃಂಗಂ ಹಂತಿವಿಡಿದು ನಡುವೆಂಬ ನ | ಭೂಂಗಣಕೇ೦ದದಿ ಭಾಸಿಸಿದುದು ಬಾಲೆಯು ಬಡಬಾಸೆ || ಉರಿದೊಲದ ದವನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ | ಕರದುಗಗತಕೊರಕಿತಕನಕಸರ | ಸಿರುಹದ್ದಯಮೋ ಮತ್ತಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಲಾವಣ್ಣಾಮೃತಮಂ || ಹರಿಸದವೆಯಾಭಿಷೇಕಂಗೆಟ್ಟ | ಸ್ಮರಗಜಮುಂ ಸಮ್ಮೋಹನಗಜಮುಂ | ಕರದಿಂದೆತ್ತಿದ ಕಳಸವಿ ವೋಎನೆ ಮೊಲೆಗಳ ಸೇದುವವಳ || ೩೭ ಸಿರಿಮುಡಿಸೋಗಗಂಗಾಣುತ್ತಾ || ಸ್ಮರಪಂಚಫಸೋರಗಯುಗಳಂ ಸುರು | ಚಿರಸುತನುತಿಖಂಡಂತಿಕೆಯಿಂದಿಅತಿದೊಡುವ ತೆಬದಿ || ಸ್ಮರನಿಧಿಯೆಡೆಗೆಟ್ಟುವ ನವರೋಹನ | ತರುವಿನಸಿಯಾಬೀಟಲ ತಂದಿಂ ಬಂ || ಧುರವಾದುವು ಕರಯುಗಮಾಕಮಲದಳಾಯುತಲೋಚನೆಗೆ ||೩v ಸಿರಿದುಣುಗಂ ಸಮ್ಮೋಹನಶರದಿಂ | ವಿರಹಿವಿತಾನಮುನೆಚ್ಚು ಕೆಡಹಿ ಕಡು | ಭರದಿಂ ಬಾಜಿಪ ಶಂಖವೆನಲು ರಲತಿರಂಜಿಸಿತು | ತರುಣಕುರಂಗಾಕ್ಷಿಯು ತಳಕುಕ್ಷಿಸು | ಎರಕೇತೀಕವರಿದು ಕಳಶಸ್ಸಿನ | ಭರೆಯು ಸರೋರುಹಸದೆಯ ಶಚೀಸನ್ನಿ ಭನಿಜಸಂಸದೆಯಾ ||ರ್೩ ಮನಸಿಜನೆಂಬಂಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಒc ! ಮನಮೋಸದರ್ಚನೆಗೆಯ್ಯನೆನುತ ತ | ೩ ನಿವಿಲ್ಲಂ ಕಿದುಂಬಿಯ ತಿರುವಂ ಚೆಂದ ಆರ್ಗೈ ಪೊಳಂ | , ನವನಾಳೀಕೋಪ, ಕ||