ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೃಂ. ೪೩ v1

ಕರ್ಣಾಟಕಾರಿ ಸು | ವರ್ಣಶಲಾಕಾಸನ್ನಿ ಭಗಾತ್ರೆ ಗು | ಸಾರ್ಣವತ್ರೆ ಸುಲೋಚನಪ್ಪಿದಳಾಲೋಕಪವಿತ್ರ || ೫ ನುತಹಸ್ತವಿರಾಜಿತೆ ಸುಶ್ರವಣು | ನಿತೆ ಸುಖರಸಚಿತ್ತಾರ್ದೆ ಸುಮೋಹನ | ತತಮೂಲಗುಣೋತ್ತರೆ ಚಿತ್ರಾಂಬರೆ ಸಕಲಕಲಾಕ್ಷೇಪೆ || ವಿತತಚರಿತ್ರಸದನುರಾಧ ವಿರಾ | ಜಿತರೋಹಿಣ್ಣಾದರೆ ಚೆಂ ಸ್ಮರ | ಸತಿಗತಿ ತರುಣಿ ತಾರಾಮಯಮನ ಕಣೋ ಪ್ಪಿದಳು | XF ನನೆಗಣೆಯನೆ ನಗೆಗ ರಸಧಾಳಿದು | ಧನುವೆನೆ ಕುಡುವುರ್ವಾಡಿವ-ವದೆ ! ಯೆನ ಕುರುಳ್ಳ ಪೊಸಪವಳದ ಗುಂಬದಡಿಯ ಚಿನೆಯವರಂ || ಮಿನುಗುವ ಸcಯಿಗೆನೆ ಮುಡಿಯೆಸೆಬುಲಿ | ವನರುಹದಳ ಲೋಚನೆ ಸೊಗಮಿಸಿದ || ಮನಸಿಜರಾಜನ “ರಾಜಿಸ ಶಸಾಲದುಮೆಂಬಂದದೂಳು || ೬೦ ಮಾಣಿಕದುಟಿಯ ಮಧುರಕೊಲನಿಭ | ವಾಣಿಯ ವನರುಹವದನದ ನಸಬೆದ | ರ್ದೆನಯನದೆಳದಿಂಗಳ ನೊಸಲ ನವೀನಕುಸುಮಶರದ !! ತೂಣೀರೋಪಮುದಂ ದು ಮಧುಪ || ಶ್ರೇಣಿದು ಕುಂತಳ ದಂಗಳವೊರಗ ! ವೇಣಿದು ವನಿತಾರತ್ನದ ರೂಪನದೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ||೬೨ ಚಂದಿರನೊಗದ ಚಟುಲಮೃಗನೇತ್ರದ | ಬಂದುಗೆದುತಿಯ ಮಿಸುಪ ಎಡನಡುವಿನ | ವಂದ ಕಾಸದ ವ ಗುರಾಳಾಪದ ಮನಸಿಜಗಜಗತಿದು || ಕುಂದಲಲಿತಕುಟ್ಟಲರೆದನದ ಕುರು | ವಿಂದಪವದ ಕುಮುದಲಸದ್ದಂಧದ | ಚಂದ ರ್ಗೈದು ಕುಮಾರಿಯ ರೂಪನದೇನಂ ಬಣ್ಣಿಪೆನು ||೩.೦ . ಸುರಂ, ಗ|| ೩. ದನುರಂಗುದು. ಗ|| ೯, ಮೋಹನ, ಗ|| --