ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫೦ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, wwwwwwwwww೧೦ ೧೦ , , , My A • • • • • ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂ | ದುನ್ನತಿಕೆಯ ಸಭಾಗೃಂದಳೆದೈ | ಸನ್ನು ತಕ್ಷಸರೊರೀಪತಿಯನುತತಿಮುದದಿಂ ಮಾತಾಡಿ || ತನ್ನೊ ಲವಿಂ ತತ್ಪುತಕಳತ್ರಕೆ | ರನ್ನ ವೆಸದ ಬಹುವಿಧಭೂಷಣಮಂ | ಮನ್ನಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾದೇವನಮರಲೋಕಕ್ಕೆ ದನಿತ್ಯ 1೭೦ ತರುಣಿ ಸುಲೋಚನೆಯುಂ ಬಸಮಾಡಲಿ | ಗರಗರನಾದ ವಿಲಾಸಂದಾದ ! ಗರಿಮರ್ಬ ಮನುವತ್ತಾebಕೆದು ಜನಪದದ || ಅರವಕಳ ಎಲಿಗೆಮ್ಮರಸಂ ದೂ | ತರನಟ್ಟಿದನಾಕಜ್ಞದ ತೆನದು | ಧರಣಿಪಚೂಡಾಮಣಿ ನಾನೆಲ್ಲಿದ ತೆನಂ ಚಿ ಸು || ೬೩ ನಾನಾಪೊಲೊತಿಕನೊರಂ || ಭೂನು ಸುಭಗೆ ಸುಲೋಚನೆಗರಸಾ | ನೀನಲ್ಲದೆ ಮುತ್ತಿನ ಮನುಜೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವರಲ್ಲೆಂದು || ಸಾನಂದದಿ ನಿನ್ನ ದು ವರರೂಪದ | ನೂನುಸಜ್ಜಿತಂಬರೆದೆನ್ನದು | ಮಾನಿನಿಯಿಂದಾಕೆಯ ಗಟ್ಟದೆನತಿ ಸಂತೋಷದೊಳು ||೬೪ ಆಚಿತ್ರವನೆಕದೊತೀಸುತ ಸು | ಲೋಚನೆಲುಂಗೋದ್ಭವನ ಕುಸುಮನಾ | ವಾಚಕೆ ತನುವಂ ತೆತ್ತು ಬಕ ಪೂಣ್ಣೆಂತೆಂದುಸಿರಿದಳು || ಭೂಚಕ್ರಾಧೀಶ್ವರನಂದನಾಳ | ಗೀಚಿತ್ರದ ಸಡಿರೂಪಂ ಧರಿಯಿಸಿ | ದಾಚನ್ನಿಗನಲ್ಲದೆಯು -'ದವರೆನ್ನದೆ ಸೋದರರೆಂದು ||೭೫ ಎನುತ ನುಡಿದು ಸಂತಸದಿಂ ಮತ್ಸತಿ 1 ಗನುನಯದಿಂ ನವಚಿತ್ರಾಂಬರನಂ | ವಿನುಗುವ ಮಣಿದೊಡವಂ ಮಚ್ಛಿಯುತ ಬಲ-ಕೇಕಾಂತದೊಳು || .. ಸಕಲೋ, ಕ। $, ವಿನಹಂ, ಗ|| q, ಮಾತಿನ ಗತಿ. $: ಸಂವಾದದಿಂದ. ಖ! , ಕೊಟ್ಟು, ಕ|| ಗ! ¥, ದರ್ತನ್ನರು, ಗ!!


--