ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ મ , ••••• • • , ••• , • vvv • • ಎಸಿಎಂ ಎಲಿದುಕುವ ಮೊಹಾಮೃತ | ರಸದ ಬಿಳಂತಿಗೆ ಸರಕಲಿಸಿದುದೊ ! ಕುಸುಮಶರನ ಪೊಸಜನದ ಬೆಳರ್ಪು ಮುಸುಕಿದುದೋ ಎನಲು || ಅಸತೋತ್ಸಲಲೋಚನೆವಾನನದೊಳಿ | ಪಸರಂಗೊಂಡು ವಿವರ್ಣ ವಿಂಗ ರಂ | ಜಿಸಿದುದು ರಾಜ ಶಶಾಂಕನ ನಗೆಮೊಗಮಂ ನಿಟ್ಟ ಸಡನೆ | ov ಇದು ಮೋಹನದೇವತೆಯಾವೇಶದೊ | ಳೋದವಿದ ತಳಮೋ ಆಗು ಕಾಮಗ್ರರ | ದುದಯಕೆ ಮುನ್ನ ನುಕರಿಸಿದ ತೀತದಿ ಪುಟ್ಟದ ಕಂಪನವೋ || ಇದು ಗಿಳಿ ದೇರನ ದು .. ಬು ಭೀತಿಗೆ | ಪುದುಗಿದ ನಡುಕವೊಯೆನಿಸ್ಸಿದುದು | ಸುದತಿಗೆ ಸುಕುವಾರಾಂಗನ ಕುವರನ ಮೊಗಮಂ ಕಾಣುತವೆ || or ತರಚಕಿತವಿಲೋಕನವಿಲಸ | ತೃರನಚಕೋರೀಪೂರ್ಣ ಶಶಾಂಕನ | ಸರಿರಂಜಿಸ ಲಾವಣ್ಯಜಲು ಸರಿಯಲ್ಕವನಂ ನೋ೬ || ಸುರುಚಿರಪಲ್ಲವಸಾಣಿಯ ತನುತನು | ಪಿರಿದುಂ ನಡುಗಿ ಮನೋಹರವಾದುದು | ಪರಿವೊನಲೋಳ್ಳಿದ ನವಮೋಹನಂತೆ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ || ಮದನಸಮಾನಮನಹರಪನ | ಸದಮಲಯುತ 'ಸಂಪೂರ್ಣಕಲುಲ್ಲ ! ವೃದನವಳ ನತ್ಯಾತುರದಿಂದೆನೆವೊಳ್ಳದೆ ನೀಡುಂ ನೋ೭ || ಮದನತ್ನಿಕವಾಣಿಯು ಮಧುರಸ್ಪರ ಕೊದವಿತು ಪಲ್ಲವಿ ದ ವಿಸಂ: 5 | ವಿದಿತಸ್ಸರವಡೆದುವಾಸದ ದನಿಗ ಪಲ್ಲ..ಸಂತ || ೧ 1. ರಾ. ಗ! , ಶಾಂಕವದನೆಗೆ ಮೊಗವು ಕಾಣುತಿ ಗ ! ; ವಿರಹ ) $ ಪೊಸನಡುಕವ ಸುಕುಮಾರನ | ವ ದನಗಾಣುತ ಸಂಜನಿ ದ ಕಂಪನವ ಕಾಮಿನಿಗೆ, ಕ| ತರಳ, ಕ। ಶ ಗ. 1. ನೆವೆವೆಂದ್ದುದ ಕಡುನೇಹದಿ ಎರಿದುಂ ನಡೆನೋ , ಕ। , ಯಡೆದಾವಾಸದಲಿಂಟರಗಟರುವ ವಾಯೊಳು ಗ|| 0 8, -~-- ---