ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Hw ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ... (ಸಂಧಿ, • • • • • • • ಎಸ ಸ್ಥಾಡಿದೊಡವೆಯಿನಿಸಲುಗಿದೆ ! ಡುಸಿರ್ವಯ್ಯಡೆಯುಲುಕಿದೊಡಧರಂ ಮೇ | ದ್ದು ಸು ಸಿಡುಕಿದೊಡ ದಿಟದ ಮಾನಿಸೆಯೆಂದೇ ಬಗೆಗಂಗಳವು | - ಇಸದೆನ್ನ ೦ ಡನೆನುತವೆ ಮರವಾ | ನಿಸಗುಂದಮನನುಕರಿಸಿದವನ | ಏನಿದುಳೆ ಮೆಯ್ಯ ಅಮು , ಗಾದಳಿ ನೃಪಸುತನಂ ನೋಡಿ || ತಾವರಗಣ್ಣಿ೦ ತವಕದಿನೀಕ್ಷಿಸಿ 1 ಭಾವೋದವರೂಪನ ಕಡುಚೆಂ । “ಭಾವ ಏರಿದುಂ ಧಾವಿಸಿ ಬಲಕಂ ತನ್ನ ದೆ? ಮೊಳಗಿಟ್ಟು | ಭಾವಸುರತವುಂ ಮಾಡಿದ ಸವಿ ಮು | ಮೈವಲ್ಪುಟ್ಟದ ಪರವಶವೋಎನೆ | ತೀವಿದದಾಪ್ರಳಯಂ ಪ್ರಣಯಿನಿಗೆ ಲತಾಂಗಿಸುಲೋಚನೆಗೆ ೨೩ ಇದು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ನರವಿಸಾಕ | ದುದಯಂ ತಂಗಿದುದೇಕಾನುತವೆ | ಮದನಾವಳಿಯಂ_ಬಾಳಿದುದೊರ್ವಳ ಬಸಗೊ ನಿತಳು | S ಸುದತೀಮಣಿಯನಗಲಿದೊಲರ್ವಟ್ಟಿಗೆ | ವಿದಿತಯಹಸ್ತಾಂತಂ ತವಕದಿ ಖಃ | ೬೫ ದನೆಳಮೊಗಂ ಕೇಳು ಮುಗಿದು ಹಟವ ಹಂಸನ , ದಿ }ಳ - ಅನಿತಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಕೇಳ್ಳಾಳಿಗೆ | ವನಜವದನೆಯಿಂತೆಂದಳೆ ಚಿತ್ರಿಕ | ವಸಿತ ಮೊದಲೋ ದ ಚಿತ್ರವೆ ಚೈತನ್ಯyಡೆದಂತೆ ! ಮನುಟೇಶ್ವರನೊರ್ವಂ ಮನೆಯಂ ಪೊ । ಆನುರಾಗದಿ ನಡೆ ನೋಡುತ್ಪನ್ನ | ಮನಮಂ ತನ್ನ ವಿಲಾಸ' ದ ಹೆಲೆಗುಂತವ ಮಾಂಗೊಂಡಂ {H 4. ಎಸೆವೆ. ಗ| • ಭಾವಿಸಿ ಭಾವಕ ಕಡುನೇಹದ ತನ್ನೆ ರ್ಗಿ ಳಗಿಂಪಿಟ್ಟು ಗ || , ಬೆಂದೆಂಬ ಕೆಳದಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯದೊಳು, ಕ! S, ಮದಿರಾಂಕಿಯ) ಕ | 4. ಅನಿತರೊಡನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಅಳತೆಗೆ, ಕ! . ದಳಗೊಳತನ ಗt. --- -- - - - - - - -