ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ರ್H ಎಂಬವಸರದೊಳಗಾಂ ಜನಿಸಿದ ಮನ | ಮಂಬ ಮನೆಮುನಾತಂ ಮನುಜೇಶರ ! ನಂದಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ ಕೊಟ್ಟದುವಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊಸವಳ || ಆಂಬುವಡೆದ ಚೆ೦ ನೆ ಕಳ್ಳ ನಿ! ತಂನಿ ನೀನಲ್ಲಾ ಬಂದೆನುತುಂ | ಶಬರರಿವು ಕಡುಮುಂದೆಚ್ಚನಮಲಶವದನೆಯನು 11-ok ಸ್ಮರನೆಚ್ಚಸುಗೆಯಬುಜದಾವದ ಸುರು ! ಚಿರ್ರವಿಚಿಕಿಲದುತ್ಪಲದಲರ್ಗಗೆ ಕ | ಥೈರಿಮೋಗಪೋರ್ಕಡೆಯೆರ್ದೆಯು ನಡೆ ನೋಟವೆಣಿಕೆ ಸುತ್ತು || ಜರ ಕೃತವನಶನ ವಿಕಲಂ ಮನಂ | ದೂರದ ಮದವ ಮರಸೋದ್ಯೋಗಮುಮೆ | ಬೆರಗೃದವಸ್ಥೆಗಳೆದುವಿನಿಕುಂ ತೋಲಗಕ್ಕವಳ || ೧೪ ಅನಿತ yಳಲ್ಲಿಂದು ಸುಲೋಚನೆ | ಮನನೊಸೆದೀಪ ಕಡೆಗಣ್ಣಳ ರುಚಿ || ಯುನಿಲಸಥಂಬಿಸಿದೆಯ್ಯುವ ಕುವರನ ಬೆನ್ನನವರಿ ಹರಿಯ || $ಎನಸುಂ ಸೊಗಯಿಸಿದುದು ನರರೂಪದ | ಮಿನುಗುವ ಗಾಳ ಪಟಂಬಿಟ್ಟ ಗಜ | ನನುರಾಗದಿ ಪಿಡಿಯಲ್ಪರಿಗೊಪ್ಪುವ ರಜವಿದೆಂಬಂತೆ ||೨v ಎನಿಕ ಬಳಿದ ಬಹುಟಂತಯೋ೪ಾಸ | ದಿಳಸನ್ಮಧುರಾಧರೆಗುಂಗುವ || ಇಳಿ ಬಲಿರಭಿನವಹೇವಾಂಭೋರುಹಮುಖಮಂ ಬಾಗಿ || ಚಳತಿಗೆಗಣ್ಣಿರದ ಸೋಗೆಗಳ | ದಿತಹ ನವಜಲಧಾರಾದ್ವಿತಂ ತೊಳಗಿದುವರ್ಗ್ರಯುನ ವಿಡಿವಿಮಳದeಂಬಂದದೊಳು || or ಸಿಂದಣ ಹಿತತನದಿಂದೀವಿರಹದೊ || ಳೊಂದಿದ ಬಲ್ಲಿ ರ್ಚಿಗೆ ವೇದನೆದುಂ | ತಂದೆನ್ನಂ ಭಸ್ಮಿಕರಿಸದೆ ತಾಂ ನಿರ್ನರವಿಹುದಲ್ಲ !

  • ಗಾನುರಿಸಿದ. ಕ , ಮಾಲತಿಕುವಲಯ, ೩!! ಎನಿತು, ಕ||

1. ಏನಂದದೊಳು, ಗ!