ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇ ಬರುತಿದೆ ಎಲ್ಯಣಿ ಬಂಡುಣಿವಸಳೆಯು | ತಿರುವಿಲ್ಲಾ ಜನ ಪವಿಗೆಯೆಳಮೀ | ನೆರಡ ಕೊಂದೆಲೆ ಸಖಯನಗುಳವಳಗೋಡೆ ನೂಕಿನುತ || ತರುಣಿ ವಿಕಲವಚನವನಾಡಿದಳಾ | ವಿರಹದ ವೇದನೆಬೇಳೆ ತನ್ನ೦ ಸ. ತರಿಸಿಲ್ಲ ರ್ಸ ವಿಲೋಲಾಕ್ಷಿದು ನಗೆಮೊಗವುಂ ಕಾಣುವ '೩೪ ದನನುಮಪ್ಪ ವಸಂತನ ಎರವಂ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ಸರಕೃತಶಿಶುವ೦ದಿನ ! ಏನದೋಮಧುರಾಳಾಪವನು+ಗಂದಗೋ೪ ದೆರಡನೆಯ ನನೆಯ ಸರಲ ನೀವಿಂ ಬರ್ಪುದನೇ ? ಮನದೊಳಗೋವಗೆ ಎದುಸಿ ಕ ನೂ . ತನರ 2 ಮಿಗೆ *ಗಯಿಸಿದ ಮುಸಗ ಮ¥ಭಾವದೊಳು " QY ಕಾಲ ಜನೆಸುರು ಕಮ್ಮ ಸರಂಗಳ ಗಾದಗ ತನಿಸರ್t ತಾವರಿಸರ ! Yಾದುತಲೋಚನನು ಮುಚ್ಚಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ೬ಗಿದ ಮಾದೊಳು : ಆದುಗೆಟ್ಟಿರ್ದೆ ವಡೆದ ವಿನ | **ದುಗೆ ಮಾಡೋ-ಗಿದಳಲವಾಸಿನಿ 1 ೪ಾಯೆಣೆವ ತೊಳೆದು ಲಲಿತಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಧನ ಬಳಸಿ !! 44 ಇದಾರುಣವಿರಹದ ವೇದನೆಯ ೨ | ದೇಹಮನುವುದು ಸುಖವನ, ಸುಖ : ವಾದೊಡೆನೆನಾಂ ಪೋಗಿ ಜನಿಸುವ್ರಮೀಟೆಲಿಕೆಯ ತನ !! ಆ ದೇವೋರಗಭಾಮಿನಿಯರ್ಮೊದ | ಲಾದವರೊಳಗಿಲ್ಲದ೦ದಿಲ್ಲಿಂ | ಪೋದಏನೆಂಬುದುಚಿತವಲೆಂದು ದುದು ಜೀವನವವಳ `೩೬ ಈದುಂದದ ವಿರಹದ ವೇದನೆಯಿo | ದಾದುಸಂಗೋಂಡಲರ್ವಾಸಿನ ಮೇ | ಲಾದುತನೇತ್ರ ಸುಲೋಚನೆ ಮಣಿದು ಕರ ಮೆ ದಳು !! $, ಗುಳಿಯದೆ, ಗ।। , ಮೋಹನ, ಗ!!, ವ7ಕ, ಖ!!