ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ... 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ivvvv••• ಅನಿತಳಾಚಿತ್ರಾಂಗದ ದೇವನ | ವನಿತೆ ಕನಕಲತೆಯೆಂಬವಳಮರಾ | ನನಿಯಿಂದಿ:ಗು ರುತಿರಲೇಬೆಕು ತೆದಿಂದೆದ್ದುಂದು || ಮಿನುಗುವ ಹರ್ದು ದೂಳೊಟಗಿ ವಿರಹದಿಂ ! ದೆನನುಂ ಎನ್ನ ವಡುವ ಭೂಮೀರ | ತನುಜೆದು ನೋವಂ ನಿಂಗಿಸಿ :>ಕಿ೦ತೆಂಗು ನದಿಗಳಾಗ { 84 ಇನ್ನೇತರ್ಕಸಿಕೊಳ್ಳಲಲೋಚನೆ : ನಿನ್ನ ನೊಲಿಸಿದ ಆದು ಬರುಭೂಗ ! ಮನ್ನೆಯರೊ ೩ ಚೈದು ವರನಂ ವದಿಯಿ ಮುಂಡಪಳ | ಮುನ್ನೆಸe ಹೊಂಗೆಯ ರ್ಗ೦ ತನ್ನ ಕೋರಲ್ಲಿ ಡು ಬಾಲೆನೋಗೆನು ತುನ್ನುಡಿದಾಗೇವಾಂಗನೆ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೈದಾ 183 ತರುಲು ಬಯಿ ಒಪು ವಿರಹ ದುರಿಗಳಿಂದ ತಿಮ ವ ಶ ರೆನೆ | ಕೊರಗಿ ಕರಂ Jವಿನ ಹೊತ್ತಪ್ಪನ್ನೆ ಏರಂ ಬೀಡಿನಳು & ಹರಣ ವಿರ್ದಂ ರ್ದ? ತುರಿಪದಿ ಮರ ೯೧ಸಿಗುವುದು ಧರಣೀಪತಿ ಜಯಭೂಪ ಸುದತೀವನಸುಮನಶ್ಯಾಸ ಬಒಕ ಭರತಭೂವಲ್ಲಭನಣ.ಗಂ , ತುಲಾಳನ ರಾದಿಯು ಧರಃ | ಲಲನಕ್ಷರಸತರೆತ್ತರ ಹೇಳವು ದಿನಕಂದನೃಪಂ | ಅಲಘ-ಪ್ರಿಲುರಿಂಗಿದಿರ್ವಂಗು ನಲಂ ದಳೆದು ಪೊ೨೪ನುಸಿ ಬೀಡಾರಂ | ಗಳನಸುನದ ಗಿ ಕೊಡಿಸಿ ಸಕಲಸನ್ನಾನಂಮಾಡಿದನು ||೪೬ ವಿನಯಂ ಹಚಾರವನುದಿನ ದಿನಗಳಿಗಿನನದಯವರು ಮಾಡುತ | ಮನುನಿಭಕುತನಕಂಸಂ ತತ್ಪರಿವೃಢನಿಕುರುಂಬುವನು || 3. ಬಿಡಿ, ೪!