ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, ••• • • - - - - ಜನತಾಧಿಸಜದುರಾಜನುಮಂ ತ | ತನುಜಾತೆ ಸುಲೋಚನೆ ತನ್ನ ಯ ಕ | ನವಾತವರಂ ವರಿಸ ಮಂಡಪಕೊಲವಿಂದಯಿಸಿದಂ !! ? ವರನಂ ತನ್ನಿಚ್ ಬೋಳಂ ವರಿಯಪ ದರವಸಿತಾಮಣಿಯಂ ನೋಡುವನೆನು ! ತುರಗಾಶವಿಮಾನಂ ನನನೋಡದ, ಮೂಡಿದ ಆದಿಂ ಸುರರುಜನ ಸುರುಚಿರಗೃಹವಲ್ಲಿಂ । ಧರಣೀತಳಕಿ೬ತಂದ ತಂಬಿ ಎ ಧುರವಾದುದು ಬಹುರತ್ನ ವಿರಾಜಿತಮಂಗಳಮಂತಲ್ಲಿ |೪v ಕೆಲವು ಪರಲ ಕೀಲನಯಿ೦ದೂ ಭ್ರುವ | ನೆಲನೆಲ್ಲಂ ರಾವಸುಕುತhi | Fಲಭಾಂಡಾಗಾರದ ಎಲಿ೦ ಬಂಧುರವುಲ ಪದದತು || ದಲಿಜಲಿಜಲಿಸುವ ನವಮಾಣಿಕ್ಯದ ಸುಲಲಿತವಹ ಕರುಣಿ` ! ಮುಗುಣದ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ಹಣರಿದಂಖದದಿನೊಪ್ಪಿದವು 18+ ಫುನ ಗುನ ಪೊಸವಣಿಗಂಟಿನ ಪರಮೋLS ಆನೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಿಗ ಆನೆ ನವರಂಗಂ ಕವಲನ ಚಿತ್ರದ ಪತ್ರವೆ ಪತ್ರತತಿ | ಚನೆ ಕೃತ್ರಿಮವಿಶಗಾನ ಶುಕಸಿಕ | ಮನಲಾಮುಂಡಸನ ತಿಕೋಧಿಸಿದುದು , ವನದುಸ್ರಲ ಸೀಜನ ಕೇyವನದಂಗಮನನುಕರಿಸಿ | “ರನಿಭಜಯನೃಪನಲ್ಲಿದ ಮತ್ತಿನ ಇರರು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ನಳಂ ೬ - ೧ . ವರಿಸುವೆನೆನುತುಂ ಬಂದು ಬರಿದನುತಾಡನಕೆ 2ರರದಿ ಬಸವ೯ರ್ರಂತರ ಬಲಗು ನಗುತ್ತಿಸುವದರಿ , ಧುರವಾದುದು ಬಹುವಧಿಂಗಿದು ಖvಆಕೆಯಂತಲ್ಲಿ 1| Hc . ನನವಾದ, ಗ|| ನಯಣದ, ಕ || - ಮಾತಿನ ಗತಿ = ==

- – -