ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫:) ಜಯನೃಪಕಾಂ ೭೩

<v - Y +

ನಾರೀಜನಮ ತು ಮನಸಿಜಮಧು | ಮಾರುತರಾಡುವ ಸೂಕಿನ ಬೇT: | ಭೀರುತೆಂದೂಳಗಾಗಿ ನಡವ ಮೃಗಗಳೆಂವಂದದೊಳು || ೩೧ ಅಸಗೆಯುಸಿತ ರ್ಗುಳ ಸನದ ಪೂಸವಾವುಗೆಗಳ ಕೆಂದಾವರೆ | ಯೆಸಳ್ಳ ಲ್ಲಿ 5 ವಿನುಗುವ ವಾಲಿಕಮಣಿಗಳ ರಂಜಿಸುವ || ರಸನೂಸರ್ನಲತೆಗಗೆ ಲಿಳ ಸಂಜೆದು | ವಿಸುಸ ಬೆಳಗುಗಳ ಕೋವಲಮರು | ಕುಸುಮಶರನ ತೇಜನನೆ ಹಸರವಿಡುವಂದದಿದರು ||೩೦ ಬಡನಡುವಿನ ಬಳಕುವ ನಡುವಿನ ಸs' 1 ನಡುವಿನ ಸಂಗವನುನಡುವಿನ ಪುಸಿ | ನಡುವಿನ ಸಂದೆಗನಸಿನ ಏಡಿನಡುವಿನ ಗೆಸಪೊಂ೪ || ನಡುವಿನ ಸವಿ ನಡುವಿನ ಕಡಂದು | ನಡುವಿನಸಿದನಡುವಿನ ವಡಮರುಗ | ನಡುವಿನ ವದಯವನೆದುರು ನಡದರವನಿಂದಿ ಸಿ || ೩ ೬ ಮದನಮತಂಗಮನಳಿಪ ಗಮನದೆ ! ಮದನವಿರಂಚಿಯುತರುವರಸಂಚಯ | ಮುದವಂ ಗೆ ಗತಿಯು ಮದನಗ ತಾನೇ ಅತಿಬಲಮಗ !! ಸದಮಲಯ ಸೋಲಿಸ ದಾನದ ! ಮದನಾಗ್ನಿ ಯನೇಪ ತೆಂಗಾ ಯು | ಮೃದುವಂ ತೆಗ ನಡಯು ನಾರೀಜನಮೆಚ್ಚಿ ಮುದವಳೊಡನ ||೩೪ ಪೊಗರುಣ್ಮುವ ಪೊಸಯಿಸುನಿದು ಕನ್ನಡಿ | ಮೊಗವ ತಳತಳಿಸುವ ಪುಣ್ಣನವೆ ? | ಮೊಗದ ಸುಸ ಚೆನ್ನೆ ಸ೦ದಿರ ಕುಂದಣದಾವರೆವಗದ || ಸೂಗಯಿಸ ಮುದ್ದುಮೊಗದ ಸಿರಿಮೊಗದಳ | ನಗೆಮೊಗದೊಪ್ಪುವ ಬಟ್ಟಮೊಗದ ಕಡು | ಮುಗುದೆಯರಾಶುಕವಚನೆ ನುಲೋಚನೆಯೊಡನೊಬೈಯಿಗರು || ೩೫ 1) 11)