ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ರ್ಜಾಟಕ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ shhhhhhhhhh • •••••• , , , , , , • • • • • • • • ••••• ಬೀರುತೆಯಿಂದೆ ನಮೋಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮನ || ವಾಂತಿ ಮಣಿದು ಮಾಣಿಕದೊಡವಿಂ ಶೃಲ | ಗಾರಂಗೆಯ್ದಿರಲಿತ್ತಿನಕೀರ್ತಿಮಹೀಶನ ಸೇನೆಯೊಳು || ೧೩ ಸೂಯಿಸಲಿ ನಿನ್ನಾಳ ಮನದು || ಭೀಳಧ್ವನಿ ಸರೋರ್ವಿತಳಮಂ | ತಾಳಿದನಾನರನಾರಾಯಣನೊ ಅಗಿದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹವಾ || ಕೂಲಿಯ ಕಿವಿ೯ ಸಾಡುವ ಧಣಿಗಳ | ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಕೆತ್ತುವ ಕಾರಣದಿಂ | ವ್ಯಾಲೀ ಕುಲಕೆ ನಿಜಶ್ರುತಿಶೂನ್ಯಂ ತಾನಂದಂತಾಯ || ಕೂರಸಿದಂ ಮಸೆಯಿಸ ಗು೦ವಂ ವದ | ವಾರಣತತಿಗಿಕ್ಕುವ ತೇಜಗಳ೦ | ತೇರ ನೊಗಕೆ ಹೂಡವ ಕುದುರೆಗೆ ಕುರುಹಿನ ಸಂಟೋಗಗಳಂ || ಸೇರಿಸುತುಂ ನೂತನಸಂಗ್ರಾಮ | ಪರಂಭದೊಳೆನಿತುಂ ಸಂಭ್ರಮದೊಳೆ | ಬೀಲತೆ ಮರುಳೊಂಡಂದದಿನಾಲೆ ವಿದತಿಬಲರೆಸಗಿದರು ||೧| ಮದುವಧಾರು ಸ್ಪಧಿವಿಗಾಲಕ ಸರ | ರಾಯಭಯಂಕರ ವಿದಿತಪರಾಕ್ರಮಿ | ಜೀಪು ಜಯಾಂಗನೆಗಧಿಪತಿಯಾದವರಣದಿಗಧೀಶಾ || ಆಯತವೆಂದೆನುತುಂ ಪ್ರತಿಹಾರನಿ ! ಕದಂ ಬೆಚ್ಚಗದಿಂ ಪೂರ್ಣಿಸಿದ | ತಾಯಿನಕೀರ್ತಿಮಹೀಶಂ ಧುಂಧರೆಗೆಯುವ ಸಮುದದೊಳು || ೧೬ ಉರುಕಾಶ್ಮೀರ ಮಗಧ ಮಾಳವ ಗೂ | ರ್ಜರ ಗಡ ಮುರಲಿ ಕಸಲ ಬ | ರ್ಬರ ಭೋಟ ಮಹಾಭೋಟ ಕಳಿಂಗ ಸಾರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ) || ಮರಹತ ಪಾಂಚಾಳಾಂಧ ದ್ರಾವಿಡ | ವರಕೇರಳ ರ್ಕಣರ್ಾಟ ಜನಾಂತದ 1 ಧರಣೀಶರರಾಖಕರಕೀರ್ತಿವಹಿಪನೊಡನಯ್ತಿ ದರು !! ೧೭ ೮. ಮನಸುತ ಕ| | ಗೌಳಮುರಸ್ಥರ, ಕ ಗ - - - - - -

  • *