ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೯೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವ್ಯ V - - - - - - - - - - - - - -~-~ ~ ~ ಹೊಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ವೀಳೆದುವೀದೆಂಬ | ಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಸಂತದ ಪಲವಾತುಗಳಂ | ಗಳಸುವ ಕುರುಹಿನ ಸಂಜೋಗಗಳಂ ಕುಡವೇಡೆನೂಲಂ || ಘಳಿಲನೆ ಪಣವ ಸಲಂಬೇಡುವ ಭುಜ || ಬಲಶಾಲಿಗಳುಗತೆಯಿನುಲಿವ ಕಲ | ಕಲವುಭಯವ್ಯೂಹದ ದೂರೆದೊರೆಗಳ ಬಳಸಿಕೊಳುದುದು ||೨೬ ಪಡೆವಳರಾಕ್ಷದೊಳೆ ಕೈ ಬೀಸಿ | ಕಡೆಗಾಲದ ಪೂರಾಪರದಿನ | ಕಡಲೆರಡುಂ ಮೇರೆದನುಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏರಿದುಂ ಘರಾರ್ಣಿ ಸುತ || ನಡೆದು ಮಹೀತಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿರದೆ | ಕಡುವಿಂ ತಾಂಗುವ ತೆದಿಂದಾಟ ! ಆ ತೆದೆರಡುಂ ತಾಂಗಿದುವಾರುಎಟೆಯನದುಬತಮಪ್ರಂತೆ | ov ಹಸಿದ ಹಿರಿಯಹುಲಿ ಹಸುವಿಂಡಂ ಕಡು | ಮಸ್ತಕದಿ ಹುಗುವಂದದಿ ಪಂಚಾಸ್ಯ | ಪಸುಳವಿಡಿಯ ವಿಂಡಂ ಕೆಳಗೆಳರ್ದ ದಿರದೆ ಹುಗುವಂತೆ || ಅಸಹಾದಪರಾಕ್ರಮದಾಹವರಾ | ಕೆಸರೆನಿಸಗ್ಗ ದ ಭಟಸಂತತಿಯಿರಿ | ರಸುಹೃದ್ಧಲಮಂ ಲೆಕ್ಕಂಗೊಳ್ಳದೆ ಹೊಕ್ಕಿ ೨ ವರು ವರದಿ11oF ಮಾಸತಿ ಮಾರುತಸಖಮುಕುಂಡವು 1. ನೋಸರಿಸದ ವುಗುವಂತೆ ಪತಂಗಂ | ಕೇಸುರಿದೊಳೆ ಬೀSqಂತನುವಿನದೊಂದಾಸೆಗೆ ಬರಗೊಡದೆ ! ಮಾಸದದಟನಿಂತತಿಭರದಿಂದ ಮು | ಹಾಸೇನೆಯಗುರ್ವ೦ ಕಾಣುತ ವೆನು | ದಾಸೀನದೆ ಹೊಕ್ಕದುದು ಛಟರೆವೆಹಳಚುವ ಸಮಯದೊಳು ||೩೦ ಎಕ್ಕೆಯೊಳೊಕ್ಕು ಪಳಂಚುವ ಪಾಂಗಿಂ | ತಕ್ಕು ಮಿಗಲ್ಲೆ (ತುಳಂ ಪೊರ್ಕುಲಿ | ವೊಕ್ಕು ಕರಂ ಖಾಡಾಖಾಡಿಯೊಳುದಿಅರ್ದ ತಮ್ಮೊಳಗೆ | +, ರ್ದಂದದಿ, ಗ।।