ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೭) ಜಯನೃಪಕಾಂ M > -- ಪೆಡಮಟ್ಟದನಾಂದ್ರಂ ಮಗಧಂ ವDes? ಗಡೆಗೆ ಜಗುಲ್ಬಂ ಮರಹತನಆಕೆಯು ; ಕಡುಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕ್'ರವನಾಹವಧರೆಯಂ ಪುಗರೊಡನೆ ||೪ ಅಲಘುಪರಾಕ್ರಮಿಯುಭಿನವರಾಮಂ | ಕಲಿಗಳ ಕುಲತಿಲಕಂ ಜಯಭೂಪತಿ | ಚಲದಿಂ ದಿವ್ಯಳೀಮುಖಮಂ ತಿರುವಾಗೆ ಕಾಣುತವೆ || ನೆಲ ಹೊ೬ದಂತೊಡ್ಡಣದೊಳಗೊಡ್ಡಿದ | ಪಲವರಿಧರಣೀಸಾಂಕಸೇನಾ | ಜಲನಿಧಿಗನಸು ಸುಗಿದದಿರತ ಬಿಡ್ತೂಡಿತು ವ್ಯಂಗಡಗೆ || ೫ ಅಶಶಾಂಕರನತಿಬಲರಂ ತನ || ಗಿರನೆಕ್ಕ ತುಳದ ಭಟರಂ ನೆ | ನಮ್ಮವಾಡಿ +ಪಿಶಾಚಾನೀಕಕ್ಕಣಬಡಿಸುತ್ತ ವರ || ತುಎಡಿಸಿ ಮಂದಕೆ ನಡತರ್ಸ ವಿ | ತಿಮ್ಮಪರಾಕ್ರಮಿ ಜಯಭೂವರನಂ | ದುಷ್ಯಂ ಖರಕರಕೀರ್ತಿಕುಮಾರಂ ಕಾಣುತ್ತೇಅವನು ||೬ ಎನ್ನವರೆಞ್ಚರ ತಪ್ಪಿಂಗೆಲವೋ || ನಿನ್ನಿ ರ್ವ‌್ರ ತಮ್ಮಂದಿರ್' ನೀನು | ವಂದಿರ' ಮವರು ಸಹಿತಾರ್ಕಾಂಗುಡು || ಇನ್ನಿ ರ್ವರ ಸರಿ ನೆಪ್ಪಿನ ನಪ್ಪ! ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಜನ್ಮಕೆ ತೀರ್ವನು | ತುನ್ನ ತಿಕದ ಮುನಿಸಂದೆಚ್ಚಂ ಜಯನೃಪತಿಯನಿನಕೀರ್ತಿ ||೭ ತಂತಮ್ಮಯ ಮದ್ದಾಪಿನ ಹರಭಟ | ದಂತಿವರೂಧಮ್ರಹವನಾಬಲ || ವಂತನರೇಶ್ವರರಂ ಕಯ್ದೆತ್ತದೆ ನಿರ್ನರವಿರಿದೆನುತ || ನಿಂತ ನಿಖಸಿ ಪಿರಿದುಂ ಕೋಪಾಗ್ನಿ | ಸ್ವಾಂತರ ಸತ್ಯಾಧಕರುದ್ಧ ತಕರ | ಸಂತತಿಯಿಂದೆಡೆವಿಡದೆಚ್ಚಾಡಿದರದಲಿಂದಾನೃಸರು | +, ಪಿಶಾಚರನಿಕರ, ಗ!! ನೆಲಸಿ ಗ!