ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೨೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


y.) ಜಯನೃಪಕಾ. ೧೧೫ ಈವಟಪಕ್ಷ ಫಲಮೆ ಮೆಯ್ಯಂ ಪಿಡಿ | ದೀವಿಧುಮಂಡಲವೇನುಜ್ಲಿಸೀ | ಶ್ರೀವದನಕ್ಕೆಣೆ ಗಡ | ಕಡುಚೇರಿಗಮಂ ಸಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ || ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಿದೆನುತ ತೋಟವಿಲೆ | ಭಾವಕಿದರೆ ಮಾಣಿಕಮಣಿದೀಪಂ | ತೀವಿದ ಮಕದಾರತಿಯುಂ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿದರಾಪ್ರಿದುರ್ಗೆ |೩೬ ಅಂಗಜಪಂಚನಗೊರಗನಾದಿ | ವ್ಯಾ೦ಗದೊಳುದ್ಭವಿಸಿದ ಕಿತಾಮುತ್ತಿನ | ಜಂಗು ದುಂ ತದನಂಗಳ ನೋವದೆ ಹೆಚುವಂದದೊಳು || ಮಂಗಳ ಮದುಮರ್ತಿಗಳೆನಿಸುವಿದು | ನಂಗಳ ಮಣಿಮಸ್ತಕದೊಳೆ ನವರತ | ತಕಂಗಳನಿಕ್ಕುವ ನೀಲಾಂಬಕಿದುರ ನಿಡುಗೈಯೊಪ್ಪಿದುವು ೩೭ ಮುಕುರಮುಖವ... ಮುಗುಳ್ ಕುಚಗಳ | ಸಕಲಶಶಾಂಕಲಲಿತನಿಟಲದ ನವ | ಏಕವಚನದ ಫೆಸಿಪಿಲಿಗುಟುಂಬನ ಪಿಂಡುಪಬವಗುರುಳ 11 ವಿಕಸಿತವಿಚಕಿಲಸ'ಗಂಧದ ಚಂ | ಪಕನಾಸಿಕದ ನವೀನಸಮದಾ | ಪ್ರಕರಂ ತತ್ರ ಭವಂತನವೆರುವನೊಲವಿಂ ಹರಸಿದರು | QV ಹರವರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ದಿ:ಖದೊಳೆ || ಪರಕಲಿಸಲಿ ನಿನ್ನ ಜಾವಲ್ಲರಿ | ಹರವಸದಿಂ ನಿನಗಿದಿರಾದಗಿಯರೆನಿಸಾರಾತಿಗಳ 11 ಹರಣ ಹೆವನೆ ಹಾರಲಿಯೆನುತು? | ಹರಸಿ ತಳೆದರಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಸೇಸೆಯ | ಹರಲಂ ಹೊಸಹರದ ಮತೆದೆದುರರಸನ ಸಿರಿದಲೆಗೆ ೩೯ ತದನಂತರದೊಳwದ ವಿಧಿಗಳನುರು | ಮುದದಿಂ ತೀರಿಸಿ ಸಾಂರ್ದತೆಯ ನಂ | ಪದದೊಳೆ ಸಜ್ಜು ಕಸರನಂ ರತಿಗುಂ ಗೆಲ್ಲು ಬಿರುದನಾಂತು || - - - - - - - -

  • ಸುವ, ಖ! $, ಮುಗುಳಂಬುಜಕುಚಗಳ, ಈ!"