ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (ಸಂಧಿ.

• “/www ಪಂಚಾಚಾರವಿಚಾರರ ನಿಲ್ಮಲ | ಪಂಚಸದಾಸಾಚಾರಪದಕ್ಲಾಂ | ಪಂಚವಿಧವಿರಾಜಿತಮುಸ್ಮಿಯೊಳಭಿವಂದನೆದುಂ ಮಾಂ || ಮುಕ್ತಿಪದದ ಹೊಲಬಂ ಮುಗುಳ್ಣೆಯನ | ಶಕ್ತಿಗಿಡಿಪ ಪರಿವಿಡಿಯಂ ವಿಮಲವಿ || ರಕ್ಕರಸಾಸ್ವಾದನಮಂ ಹೇಯೋಪಾದ್ಯದ ತೆನಂ || ದುಕ್ಕಿಗೆ ಮುಕ್ತವೆನಿಸುವಾಗಮಮಂ | ವ್ಯಕೀಕರಿಸುವುಪಾಧ್ಯಾಯರನಾಂ | ಛಕ್ತಿಯನಭಿವಂದಿಸುವೆಂ ಸುಮತಿವಿಶಾಲತೆಯುಂ ಬಯಸಿ ||೪ ಮಣಿದುಂ 7:ಕವಚನಮುಮಂ ನುಡಿ | ದ ದುದ ಮುಂ ಕೊಂಡ ಮಹಾವ್ರತಮಂ | ಪa ಪಡಿಸದ ತೀವ್ರ ಪರಿಗ್ರಹಕೊಂದಿನಿಸು ಚಿತ್ತವನು || ಎಜಗಿಸದೆನ್ನ ವರನ್ನಿಗರೆನುತುಂ | ಮಕಂ ಮಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದ ಸತ್ಯ | ಕೈ ಅವೆಲ್ವೆನಿಸುವ ಸಾಧುಸಮಿತಿಗತಿಸವತೆಯೊಳೆಲಗುವೆನು || ೫ ಗುಪ್ತತಯಾಂಡಿತರುರುಗುಣಗಣ | ಲಿಪ್ತರಮಜಿನಧಮ್ಮ ವಿಚಾರಕ | ರಾಸ್ತಾಗಮನದುವಿದರು, ಮತಿವಸದಸುಖತತ್ಪರರು || ಸಪ್ತಮಹಾತತ್ಯಜ್ಞರಕರು | ಮದನಮದಹರರನುಕಂಪಾ | ವ್ಯಾಪಹೃದಯರೆನಿಸುವ ಯೋಗಿನಿಕಾರಕ್ಕಿರದೆಂಗುವೆನು ||

  • *

ಪರಮಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಸರಸಿರುಹೋ |