ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೬ ಕರ್ಣಾಟಕ (ಸಂಧಿ. •••••••• • •••• • •

  • = avi,

ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಸಂಸಾರಕ ಸಂಕಲೆ * ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ನಾರಕದೊಳೋರ್ದಲೆ | ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಭವಭವದೊಳೆ ಜೀವನಮುಂ ಬಿಡದಡರ್ವ ಹೊಲೆ, ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಘನತರದುಃಖದ ಬಲೆ | ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಭೀಭತ್ತದಗುಂದಲೆ || ಕೊಲೆಯನದ ಅನುವುದೆ ಸದ್ದರ್ಮ೦ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸಾ ||೯ ಪುಸಿ ಪುಣ್ಯವಾರ್ಜಿ ತಕನುಚಿತವಾ | ಪುಸಿ ನಾಲಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಾ | ಪುಸಿ ಪೃಥಿವಿಗೆ ಪುನಗೆಯಾ ಪುಸಿ ನರಕದ ಕಾರಾಗಾರ | ಪುಸಿ ಪುವಿನ ಕೊಂಡಕೆ ಸಂಗಡವಾ | ಪುನಿಯತಿದುಃಖಕಯಾಡುಂಬೋಲಿನಾ 1 ಪುಸಿಯುಂ ಬಿಡುವುದು ಸದ್ದರ್ಮ ಕಣಾ ಭಜನೋತ್ತಂಸಂ || ೧೦ ಉಂಟಾದುದನಿಲ್ಲೆಂದಿಲ್ಲದುದನು || ಮುಂಟೆಂದಾಗುರುದೈವದ ಹೊರೆಯೊಳೆ | ತುಂಟತನದಿ ಹುಸಿದಾಡುಸಿ ತನಗೇ ಅಂಟು ದಿವಸದೊಳಗೆ || ಕಂಟಕವುಂ ಮಾಡು ಮನುಭವದೊಳೆ | ಟೆಂಟಣಿಪುದು ದುಃಖವನದ೦ದವ | ಗೆ೦ಟಂಮಾಡುವುದಹುಸಿಯಂ ಕೇಳೆ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸು ||೧೧ ಮದುಂ ಪುಸಿದು ನುಡಿವ ಹುಸಿ ಸಿರಿವಂ | ಪ ಪಡಿಪುದು ಸಂತಾನಂ ಕೆಡಿಸುವು | ದನಂ ತಗಲಿಸುವುದು ಪ್ರಮಂ ಪುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮuಭವಕೆ 1. ನೆಎದುಃಖಂಬಡಿವುದು ತಾನ'ದದ | ನುಲಿದೊಡದು ಮಾಡುವ ದುಃಖದ | ತೆನಂ ನಾನೇನೆಂದnಯಂ ಕೇಳೆ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸಂ || ೧೨ ಕಳವಂ ಕನ್ನ ದ ಬಾಯೊಳಗpದೆಡೆ ಪೊಲೋಳೆ ತಿರಿವ ತಾಂಕಿ ಕಂಡೊಡೆ | >ಳೆಯುಧಿಷತಿದ ಅದೊಡೆ ತಡೆಯದೆ ತಲೆಯಂ ಹೊಯಿಸಳೆ ಸತ್ತು 11 -- +, ಕೇಳ್ಕೊಡೆ ಕೆ!!