ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* * * * * * ಗಿಗಿಗಿ AAAAAAAA 5 : 5.

  • / A \ / A /AAA

ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ಶ್ರೀಮದಿ ಶ್ರುತವಿಷಯವಿಭಾಸಿ | ಗ್ರಾಮಮುಡುಂಬನಗರಖೇಡದೊ | ಣಾಮುಖಪುನಸಂವಾಹನಗಳೆ ಗಂಡ-ಖರಿಯಾಗೆ || ಆಮಧ್ಯದ ನವಮಣಿಹರ್ಷ್ಟಗೃಹ | ಸೊಮವಿರಾಜಿತವಾರಣಪುರವು | ದಾ ಮತೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ರೋಹಣಗಿರಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು | ಇಳೆಯೆಂಬಳೆಲೆಯ ಶೀನಪ್ಪಳದೊಳು | ತೊಳಗುವ ಪೊಸಪೊಂದಾತಿದು ತೆದಿಂ | ಪೊಲೀಸುವರ ಕಣ್ಣಿಗೆಗೊಪ್ಪಂಬಡೆದುದು ಮತ್ತದ || ವೆಲದುದೊಳೂರಣದಿಂ ಕೀಳಿಸಿ ಪ | "ಸುವ ಸಸುರ್ವಣಿಯೆಂಬ ತೆದಿ ನಳ | ನಳಿಸುತೆ ತುಗಿ ಬೆಳೆದ ಬಹಿರುದ್ಯಾನಂ +ಕಳಿಸಿದುದು ||೪೫ ಹರಿವ ಹಸುಳೆಗಿ ಗಳ ನುಗ್ಗಿರಲಿ | ಸಗುಟ್ಟುವ ಪರಪುಟ್ಟ ದ ಪಾಡುವ | ಪುಮೆನಪಿಯು ಫಲವೀವ ಗುಣದಿನವರಮಹೀಜಾತವನು || ಪಳಿಯೆಂಬ ಕುಜಾತದ ಶಿಕಾದ | ಸ೦ಲೆಯಿನೂಸರ್ವ ಕೊಳದ ಸುಭಗತೆಯಂ | ಪಲೆಯನು ಪಾ-ಸುವುದು ನನ್ನನಕಾನನನದಿರವು 11 ೪೬ ಹಿರಿದುಂ ಹರಿಸದವೆ ವಿಬುಧ ೨ || ಪುರುಷರ್ತನೊಳು ವಿವರಿಸುವುದ೧೦ | ನಿರತಸುರಭಿಸುವನೋಮಂದಾರಕ್ಕಾಸ್ಪದವಷ್ಟದeo !! ಸುರಲೋಕಂ ತ್ರಿದಶಜನಾತನದು | ಪಿರಿದಲೊಂದಾಬಹುಜನದುತಕರಿ | ಪುರಕಿಂತಂದಾನಂದನದಂತೆ ವನಂ ವಿಭಜಿಸಿತು ||೪೭ ಅನವರತಂ ತನ್ನೊಳು ವಿಹರಿಸ ವರ | ವನಿತಾತ ತಿಕೃತಲೀಲಾಕೃತ್ಯದಿ | ಮಿನುಗುವ ಕುಸುಮಾವತಿ ತೀವಿದ ದರದೆಹಲತರುವಿಂದ || - - - $ ಹಸ್ತಿನವುರಿಯು, ಕ। + ಬಂಧುರವಾಯಿತ್ತು. ಕ||