ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ, ತಿ - - - - ಅಲರ್ವೋಜಿಯನೊಳಂಬತೆಜಪುತ್ರನೂ ! ದಲೆಂ ಏರಿದನುರಾಗಂವಾಂ | ತಲಘುಭುಜಂ ಸಿದದ 'ಜಯಂತಾನರರೋಳಿನಿಸುಂ ಬಿಡದೆ | ಸಲೆ ನೇಹಂತದಸಕಂಪದಂ | ಲಲನಾಜನಸುಮನಶ್ಚಾಸಂ ರ | ಕುಲದೀಪಂ ಸರಸಕಲಾಸಂ ಸತ್ತು ಲವಣಜದ ಮೂc 11೭ ಇನಿಸುರ ಸ್ನೇಹಶುವಕನುಗು | ಘನಗಾತಾಗಕ್ಕದುನೇ ಮಾಗದ | ನಿನುತದಯೋ ಇಂದಗೆ ತಾನರುಚಿರರುಪಹತಿ ಕಿತ್ತು || ಅನುಷಮತೇಜ ಪ್ರಾರಂಗುಂದದ | ಜನಸಂಸ್ತುತಸಜ್ಜಾತಿಯತಂ • | ಮನದಿ ಸದೆ?ಲೋಕತಂಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕುಲಮಣಿಪತ್ ||೭೩ ಇದು ಸುರನರಮಣಿಸರಿವೃನಿಯಮಿತ | ವಿದಿತವಿನಯುಗುಣಗಣ ಯುತಜಿನಸ | ಪರಸರಸಿದಮದಮಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂಣro 1, ನದವಲಚರಿತಂ ಪ್ರಮರಾಂ.ಎ ಸಂ | ಮುದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಯನೃಪ ಕಾವ್ಯ | *ದವಿ ಮನೋಹರ ನುಂ ಪಡೆದತ್ತೆರಡನೆದು ಪಾಸುಸ ಸಂಧಿ ||೬೨ ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ೦. 0 5.