ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (ಸಂಧಿ, • ••••••• • ••••• •••

  • * * * *

\r her ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನುಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಗಮಿಸುವದನು | ಚಿತವಾಕುವಲಾಳ ಕಸಮುದಯಸಂ | ಗತಮಂ ಮದು ವೊಕ್ತವಧೋಗತಿಗಿವುದು ಕಸ್ಕೃತರಂ || ಹಿತಿಯೊಳಗೊಡವುಟ್ಟದರೊಳ ನೆರೆವುದು | ಮತವಲ್ಲೆನುತೆಂ ಪರಿಯದೆ ತ | ತೃತಿಯ ಕುಡಿತೆಗಳಿಲ್ಲದೆಡಾವೊಗಕೆಲ್ಲಿದ ತೆಂಪು ||೪೫ ತಾನೇ ತನ್ನ ತುಳಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸ | ಮಾನವೆನಿಸನನ್ನದಲ್ಲದೆ ಬಂ | ದಾನಲಯದಿದಕಿದು ಸರಿಯೆನಿಸಿದೋನುಪಮಾಲಂಕಾರ || ಈನಾರೀಮಣಿಯುಪಮಾತೀತನ | ವೀನಲಸತ್ಕರ್ಣಕ್ಕೆ ನಲದಕಿ | ರಿಯಂದುಸಿರುವೆನಾನುಬಿದವರುವೆಗಳ ತದಿ ||೪೬ ಉದಧಿಯಣಗಿಯುಗ್ರನ ಸತಿ ಶಾರದೆ || ಮದನಮಲವಿ ಮೆಯ್ದಣ್ಣನ ಪಟ್ಟದ | ಸುದತಿಯುರ್ಗಿಮ್ಮಡಿಯಾದೈಸಿರಿ ಪೋಸಗಾಡಿ ಚದುರು ಬೆಲ್ಲ || ವಿದಿತವಿಭವವುಂಟೀಕೆಗೆನುತ ಮುg ಬಿದಿ ಬರೆದಳಕಾಕ್ಷರಪಟ್ಟಿಯ ತುದಿ : ಮೊದಲೊಳಗೆಸೆವಾಟ್ರಿಕಾರಂಗೋಲು ಶ್ರುತಿಯೊಪ್ಪಿಗುವವಳ ||೪೭ ಮಿನುಗುವ ನಗೆಗಣ್ಣೆಂಬಂಬುಜಮಂ || ನೊಸಲೆಂದೆಳವೆgs ಬಾಧಿಸಲೆನುತುಂ | ಮಸಕದಿ ಬಂದು ಪಿಡಿವ ಸಮಯಕೆ ಬಿಡು ಬಾಧಿಸಬೇಡೆನುತ || ಕುಸುಮಶರಂ ತನ್ನೆ ಡಗೈಯೆರಲೆಯು | ಪೊಸಕೊಡನದರ್ಕಡ್ಡ ಪಿಡಿದಿ | ಆಸಿಯಳ ಲಲಿತಭೂಲೋಣಿ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು ||೪v ಅನುದಿನದಿಂ ದೂರದ ನೇಹಂ ನನು | ಗೆನುತ ಮರುತಮಾರ್ಗದಿನೊಸೆದಿತಂ | ದನುರಾಗದಿ ನಗೆಗಣ್ಣೆ ಮಿಲನಮರ್ದಪ್ಪಿದ ಕಿಟವೆ ಅಯೋ !! . ನದು ಬಂದಡರುವ ಸಮಯಕೆ, ಕ।