ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ, • • • • ಜನತಾಧಿಸಜಯರಾಜನುಮಂ ತ ತನುಜಾತೆ ಸುಲೋಚನೆ ತನ್ನ ಯ ಕ | ನವಾ ತವರಂ ವರಿಯಿಸ ಮಂಡಪಕೊಲವಿಂದೆಯೇ ನಿದಂ || ೬ ವರನಂ ತನ್ನಿಚ್ ಬೋಳಂ ವರಿಯಸ | ರವಸಿತಾಮಣಿಯಂ ನೋಡುವೆನೆನು ! ತುರಗಾಧೀಶವಿಮಾನ ನನನೋಡದ, ಮೂಡಿದ ಆದಿಂ 1 ಸುರರುಜನ ಸುರುಚಿರಗೃಹದಲ್ಲಿಂ । ಧರಣೀತಳ ತಂದ ತದಿ ಬು | ಧುರವಾದುದು ಬಹುರತ್ನ ವಿರಾಜಿತಮಂಡನಮಂತಲ್ಲಿ !! ಇಲವು ಪರಲ ಕೀಲಸಂದಭ್ರುವ | ನೆಲನೆಲ್ಲಂ ರಾಮರಕತ ಗಿ ! Fಲಭಾಂಡಾಗಾರದ ತಟಲಿಂ ಬಂಧುರವುಲ ತಪಡದತ್ತು || ದಲಿಜಲಿಜಲಿಸುವ ನವಮಾಸಿಕದ ಸುಲಲಿತವಹ ಕುಜೆ ಮುಗುದೆ ? ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ಹಣರಿದಂಖದದಿನೊಪ್ಪಿದುವು | ಮುನ ಗುನ ಪೊಸವಣಿಗಂಬವು ದರವೊ Ly ಆನೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಕ, ಖೆಗೆ ಆನೆ ನವರಂಗಂ ಕವಲನೆ ಚಿತ್ರದ ಪತ್ರದ ಪತ್ರತತಿ || ಮನೆ ಕೃತ್ರಿಮವಿಷಗಾನ ಶುಕಸಿಕ | ಮನಲಾಮುಂಡಸನ ತಿಶೋಭಿಸಿದುದು , ನನೆದುಸ್ರ ಸೀಜನ ಕೇ೦ವನದಂಗವನನುಕರಿಸಿ \? ರನಿಭಜಯನೃಪನಲ್ಲದ ಮತ್ತಿನ / ಇರರು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ನಳಂ ೬ - ೧ . ವರಿಸುವೆವೆನುತುಂ ಎಂದು ಬಲ್ಲಿರಿದನುತಾಮಡಕೆ ಗರದಿಂ ಬರ್ಸನರ್ರಂತರ ಏಲಗು ನಗುತ್ತಿಸುವ ದದಿ ಬ ಧುರವಾದುದು ಬಹುವಗಛಂಗಿಂದು ಕಾಲಕೆಯಂತಲ್ಲಿ 11 3 +, ನಭಾವದ, ಗ| ನಗದ, ಕ||

ಮಾತಿನ ಗತಿ
  • *