ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ ೬೫ ಇಂತಪ್ಪುರು. -- ... ಗಸೆವ | ವಂತಿದು ನುಣ್ಣನ - ತುಳು | ಕಿಎಂತ ಕನ ತು, 'ನುಸರಿನ ಗತಿಮುದದಿಂದ || -ತಂತಸ ವಿಕ್ರನ : ವಧೆ | ಕಾಂತಂ ಪರಾತ್ಪರಸುತ | ಸತನ, 3 3 3'. ವರುಣನಿಯಧಿರಾಜಂ || ೫೦ ವಿಲಸದೂಗJ. C 53ರು | ಗಲತರವಿ. `ನ | ಲಿತ-3 , ನಂತಸುವರ್ಣಾಧಾರಂ || ಎಲಸಿತರ್ಲ --- *ಸು ಆತ ! ನಲಘುತರು 5ಾರಂ ಈ ಪೈ || ಗಳಗನ ವರ ,೧೮ .೦ಠಾಧುಕುಲಮಣಿದೀಪಂ || ೫೩ ಬದ ಸುರನರTo ವಿಸವಿತ | ತನಗ 101 Gಣಿನಲಿ | ನರ್ವಸಿ-5,ವಧುನನ ಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ || ವನು ೩೦ ೬): ಸಂ | ಮುದದಿಂ ರಂ: -... ಕೃತಕಾವ್ಯ ! ಜೋದವಿ ಮನ ರ ರ ರ ರುದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಿಸುಪ ಸಂಧಿ ||೫೪ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, wwwwwwwwwwwwwwwwwಇಳ==== () ()