ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫:) ಜಯನ್ನಷಕಾಂ ೬.

  • * * *
  • ** - * * * *

ನಾರೀಜನಮತು ಮನಸಿಜಮಧು | ಮಾರುತರಾಡುವ ಸಹಿನ ಬೇದr: | ಬೀರುತೆಂದೂಳಗಾಗಿ ನಡವ ಮೃಗಗಳೆಂಖಂದದೊಳು || ೩೧ ಅಸುಗೆದುಸಿದಾತ ರ್ಗುಳ ಪವಳದ ; ಪೂಸವವುಗೆಗಳ ಕೆಂದಾವರೆ | ಯೆಸಳ್ಳಾಲ್ಲಿ 5 ವಿನುಗುವ ಮಣಿಕಮರೆಗುಳ ರಂಜಿಸುವ || ರಸವೂಸರ್ವೆಲತೆಗಗೆ ೪ ಸಂಜೆಯ | ಮಿಸುಪ ಬೆಳಗುಗಳ ವಲಯರು | ಕುಸುಮಶರನ ತೇಜನನೆ ಹಸರವಿಡುವಂದದಿದರು ||೩೦ ಎಡನಡುವಿನ ಎಳಕುವ ನಡುವಿನ ಸs 1 ನಡುವಿನ ಸಂಗವಸುಳೆನಡುವಿನ ಪುಸಿ | ನಡುವಿನ ಸಂದಿಗನಡ ಸಿನ ಏಡಿನಡುವಿನ ಪ್ರೆಸಪೊಂಬಳ | ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ನಡುವಿನ ಕದಂದು | ನಡುವಿನಮನಡುವಿನ ನಡಮರುಗ | ನಡುವಿನ ವಂದಯವನೆದುರು ನಡದರ ಮಳನಿಂದಿಸಿ || ೩ ಮದನಮತಂಗಮನ೪ ಪ ಗಮನದೆ | ಮದನವಿರಂಚಿದಪರುವರಸಂಚಯ | ಮದಮಂ ಗೆ ಗತಿಯು ಮದನಗ ತಾನೇ ಅತಿಬಲವಾದ !! ಸದಮಲ 3ು ಸೋಲಿಸ ದಾನದ ! ಮದನಾಗ್ನಿ ಯನೇ ಪ ತೆಂಗಾ ದು | ಮೃದುವಂ ತೆಗ ನಡಯು ನಾರೀಜನಮೆಚ್ಚಿ ಗುದವಳೊಡನ || ೩೪ ಪೊಗರುವ ಪೊಸವಿಸುನಿದು ಕನ್ನಡಿ | ಮೊಗವ ತಳತಳಿಸುವ ಪುಣ್ಣನವೆ || ಮೊಗದ ಮಿಸುಸ ಚೆನ್ನೇಸeಿದಿರ ಕುಂದಣದಾವರೆದೂಗದ || ಸೂಗಯಿಸ ಮುದ್ದುಮೊಗದ ಸಿರಿಮೊಗದಳ | ನಗೆಮೊಗದೊಪ್ಪುವ ಬಟ್ಟಮೊಗದ ಕಡು | ಮುಗುದೆಯುರಾಕುಕವಚನೆ ಸುಲೋಚನೆಯೊಡನೊಬೈಯ್ದಿದರು ||೩೫ 1) 111