ಪುಟ:ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹಾರಾಯ.djvu/೨೪೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೨೬ ರು | C Gi, C ಮಾಡಿದ್ದುಣೋ ಮಹಾರಾಯ, ರೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಕೂಡಲೆ ( C ಸ್ಪಪ್ರಚಾಜ್ಯ ಪರಿವಾಲಯಂತಾಂ 2) ಎಂತ ಪೂಣಿ ಕೊನೀಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಎಟಗಿ ಪುರಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಬಿಚ್ಚು ಹಾಗೇ ಬಿಚ್ಚುತನ ಕೊನೀಗೆ ರಾಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಆಚಾರ ಕೂಸು ಅನ್ನು ತಿಳಿಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಸು ದುಕ್ಕಳ, ಬಾಳಿಕಾಯಿ ತಿಲ್ಲಿಕೆ, ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರ, ದೊನ್ನಿ ದೊನ್ನಿ ತುನ್ನಾ ತಿಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನ ಮನಿ ಶಾರ್ದವ ? ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದಳು. ಸಭಾಪತೈಯ್ಯ- , ನೀನು ಹುಚ್ಚ ಎಂತ ಯಾರೋ ಅಂದರಿ ? ಕಿ- ನಾನು ಹುಚ್ಚನೂ ಹವುದು, ನೀನು ಬೆಸ್ಟನ ಹವುದು. ಉವಾದಿ- ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹದೇವ ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿತು ? ಕಿಟ್ಟಿ ಸೇರಿದರೆ ಭಯವೇನು ? ನನ್ನು ಸೀತ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮ ಲಗಿಕೊಂಡಿದಾಳಲ್ಲ ? ಅಸ್ಸಿ- ಎಲ್ಲರನೂ ಆನ್ನು ತೀಯೆ. ನೀವು ಅಡಗಂಧದವ ರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯೋ ? ಕಿ- ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯೇ, ಹರವಿದ ಮಡಿ ಯನ್ನು ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅದು ನನು ಗೆ ಮಡಿಯಾಯಿತು. ಆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೂಡ ಆ ಇwತಿ