ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(1) ೪೨ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ ಸಂಧಿ ಗಂಧಸಂಯುಕ್ತ ಭಸ್ಮದಿ ತನ್ನ ವದನಾರ | ವಿಂದವ ಚಾಚಿದಳ ಮಿತ ||{! ಬಿಸರುಹದಳ ನೇತ್ರೆಯ ಕಣ್ಣ ನಿ೦ರಿಂದ | ಕೆಸರಾದುದೊಡಲ ತಾಪದಲಿ | ರಸವತೊ'ಡನೆ ಭಸ್ಮಿಕೃತವಾಯಬ ! ಸ ಬಲ್ಲರಾರು ದುಕ್ಕವನು|| - ಗಿಳಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿಲ್ಕು ವೆರೆನ ಬಾ | ಅ೪ನೆದೆ ಗೂಗೋಳೆಲ್ಲಿ! ತಳಿರ ಖಂಡೆಯ ವಿಾನಧ್ವಜವೆಲ್ಲಿ ತೋರೆಂದು' ಕಲೆಗುಂದಿ ಹಲುಬಿದಳಟುತ|| - ವೀರಚೆಮುರಿಯು ಪೆದುಕಬೆರಿ ವೆರೆ ” ಯಂಣಿ ರಾರಾಜಿಸ ತೊಗಲೆಲ್ಲಿ!! ಧೀರರ ಸಿಂಗಾಡಿಯ ಪೋಲಿ ಪರ್ಬೆಲ್ಲಿ ! ೧°sಂದು ಹಲುಬಿದಳ ಅತ | - ಸಕಲಗ -ಣಾಡ್ಯ ನಿನ್ನಯ ಪತಾಕೆಯೊಳಿಹ | ಮಕರಾಯ ತನೆತ್ರವೆಲ್ಲಿ ! ವಿಕಸಿತತಿಲಪುಷ್ಪದಂತೆ ರಂಜಿಸುವ ನಾ ಸಿಕವೆಲ್ಲಿ ತಂದಳ ಅತ F ವರ್ಣಾಧಿಕ ತ್ರಿಕಾರಂಗಳಂತಿರ್ತ ' ಕರ್ಣಂಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸುವ || ಸರ್ಣದರ್ಸ ಇವನೇಜಸ ಕದಪುಗಳೆ ನ್ಯಧ ತಿಂಗಳ ೮.ತ . - ಹೋದರಾಂತ ಕೊನೆವಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪವಳನ ಪೊ' ಅಧರನಿ ರಂಜಿಸುವ ವದನದೊಳಮಳ ರತ್ನಗಳಂತೆ ರಾಜಿ ! ರದನವ ತೊಂದ೪ ಲತ |೧೧|| ಅಂದವಡೆದ ಮಿಸುನಿ'ಯಶಂಖದಂತಿರ್ಪ ಕೆಂಧರದೆ ಮರೆವೆನಲಿ ಸಂದರತೆಯನಾಂತ ಭುಜಯುಗಳ ವ ತೋ- wಂದು ಹಲುಬಿದಳ೦ದೆಡೆವಿಡದೆ || ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ನೆಳಕೆಂದು ರಾಜಿನ ಮೆದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋ | ಸಲ್ಲಲಿತವಳ ತಳ ದರ ಸುಜನಾ ' ಬೆಲ್ಲವ ತೊಂದಳು ! ಅಪ್ಪುವ ನಳಿತೋಳಳೆಲ್ಲಿ ಮಚದ ಮೇ ಲೆಪ್ಪುವ ನಿರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಡೆದ ಸೆಳುಗುಗಳ ತೆರೆದು ನೆಪ್ಪಿನೊಳ ಬೆದಕಿ ನೋಡಿದಳು!! - ಎಳವರೆಯದ ಸಿಂಹಮಧ್ಯದಂತೆ ಪುನಸೆಳೆನಡುವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ! ಪೊಳಯುವ ಪೊಂಬಾಳೆದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ೦ದು ! ಹಲುಬಿದಳ ಲತಾ [ಯತಾಕ್ಷಿ ೧೫{! ತುಹುಗಿದ ಬಾಣ ೯ನೇರ ದಂತೆ ಪ್ಪಸ | ಕಿಲದೊಡೆ ಮುಗಳವದೆಲ್ಲಿ! ಮಿನುಗುವಚರಣಾಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋಂದು ಮಡಗಿದಳ ಬುಜಾಯತಾಕ್ಷಿ ಪಾತಕ ಹರನೊಳ) ಸೆಣಸಬೇಡೆನಲಾಗಿ' ಮಾತಾಡಲೋಲ ದ ಮುನಿಸೋ|| M ೧ ೫) 1 m| m ಕ ಪ, ಆ-1 ರಸವು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ, 2 ಖಡ್ಗ, ಕತ್ತಿ, 3 ಚಂದ). 4. ಹಲ್ಲನ್ನು . 5. ಚಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಪಾ ಯದ, 7: ಬಾಲಿಕೆ,