ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ೪೩ || 3 - - 5 ನಾ ತಾಳ ಬಲ್ಲೆನೆ ವಿರಹವರೆಂದಾಕೆ | ಭೂತಳದೊಳು ಹೆರೆದಳು ||೧೭|| - [ಓಪನೆ ಸಕಲಕಲಾಪನೆ ಸತ್ತುಲ ! ದೀಪನೆ ಲಲಿತಪುಂಡ್ರೆಕ್ಷು ! ಚಾಸನೆ ಮೊಹನರ 7ನೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟ°ರರಿಯಲಿ ಬಾ ೧v - ದಂತಿಮವದ ಚಂದ್ರನನೆಶ್ಚಿ ಗರವೇ ಕಾಂತದಲಿಗೆ ನಂದನ ರುತ ಇಂತಾಗಲಪ್ಪುದೆ ! ನಿನ್ನ ನೋರನ ಕಾ ಲಾ೦ತಕಗೊಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು] ||೧೯|| ಬೋಧಿಸಿ ಪೆತೆನ್ನ ದು ಮಾತ್ರ ವಿಷವೆಂದಾ ಸಾದಿಸಲಿದೆ [ಬಿಸುಟು | ವಾದಿಗಳಾಚಾರಿಯನಾಗಿ ಹರನ ಳು | ಕಾದಿ ಬದಿಯನೆಮ್ಮೆದೆಯಾ || ೨೦ || ಹುತವಹನೆಡೆಯೊಳು ಕುದುಗಿರ್ರ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದಂತೆ ! ಚಿತಭಸ್ಮಲಿತ ದೇಹವಿರ್ದುದು ಪೂ ರಿಪೇಕಂತಲದಂತೆ ೨೧ ಹೊಳೆವ ದೊಂಬಿಗರಿಗೆ ಬೆತಟಕ್ಕಿ ಕೈದೆ ಭಾರ ಬೆಳಗಿದೊಡೆಪ್ಪುವೆತ್ತ ಅಜಲುನ ರತಿಯರಸ್ಕಳಲೆ ವಸಂಕಿತ ಕ ತ ಕ ಕಂಗಳೊಪ್ಪಿದುವು ೨.೨ ಮದುಂಬಿ ಮೈ ಲವ ೧೯೪೪ ಬಿದ್ದು ಗಬೆಳರ್ವ [ವಾದಂತೆ || ತುಳುಬೋಂದಾಕಾರವಿದು ಭಸ೦ಕಿತ | ನಿಗುರೆಳ್ ನಗವ [ವಸ್ತೆ ದುವ್ರು !!೦೩| ಕಕ್ಕೆಸವೆತ ಬಲೆ ಆ ಮತ ತ ಪ , ಲೆಕ್ಕೆ ನಿಯದಾಯತನ | ದುಕ್ಕವಿನ್ಸೆಂಟೆ ನೆಟ್ಟರ ಕೆ ಸಿ ರೋದನ ಹೇಳುವೆನು !! ಅಂದವರು ತಿದೆ: ರು ರತಿಕಾಂತನ ! ಸನಳಿಸುವ ಪ್ರಳಾಸದಲಿ | ಬುಕ ಕಂಡೀಶ್ವರಿ ಗಂಗೋದಕದಿಂದ ತೊಳೆದಳು ರತಿಯ ನುಣೋಗವ| ಮುತ್ತಿನ ಸೆಕ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಳು ಬಲೆಗೆ ಏನ್ನೆತ್ತಿಯೊ ತುತು

  • ಬಸಿಕ್ಕಿದಳು | ಹತ್ತಿದ ಮೆಯಳ ಕೊಡಹಿ ಕೆಲ ನ ಹಿಡಿ, ವಿದಳ ಬುಜಾಯತಾಕ್ಷಿ | ೦೬

ಬಂದೋಲದ ಹವಿಸಲೇಕೆ ನಿನ್ನಾಳನ : ಕೊಂದ ಮದೀಯವಲ್ಲಭನ | ಸಂದರುಶನವ ಮಾಡೇ ತಿಂದು ತುಣಾರ ವಿಂದಕೆ ಪೊಡೆಮಡಿಸಿದಳು || ಲೋಲಲೋಚನೆ ಕಣ್ಣನೀರಿಂಗೆ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆಗೆಂಫಿಯುಗವ| ಕ. ಪ. ಆ-1. ಪಟಾಪಟಿಯ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಮನೋಹರನಾದವನೇ, 2. ಸ್ವಾಮಿ, | - ಈ - ೪