ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೨) ೬೯ | ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ನೀಲ) ಬಂದು ನಿಂಗರೂಪದಿ ಬಂದು / ಫೀಡುತುಗುರ್ಗ [ನಿ'ಯೆ, ದಾಳಿಗೆ ಬೆದರೆ ಕರಭವಿಗ ಹದೆ ಛ ! ಡಾ೪ಸಿ ಮುಕ್ತಿಗೆದರಿದನ ೭೯| ಗಂಡಾಳತನದ ಸಿಂಹವ ಒಟ್ಟಿ ಶರಭಭೆ: ರುಂಡಮೋಲ್ ಖಳರಾಯ [ಬರಲು || ತುಂಡದ ಕುಂತದಿ ತಿವಿದರೆ ಕುಸುನಕ ದಂಡನೊಂದೆಸೆಗೆ 2 ಲಂಘಿಸಿದ | ಮಕರಾಂಕ ಮಾಯಾವಿದ್ಯೆದ ಗರುಡಿಯ ಚೋರಕನಾಗಿ ಕಲಿತ (ಕೌತುಕದಿ | ಪ್ರಕಟಿತ ಪುನವ 'ರ್ಜಾರ 'ದೆ ಖಳ ನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹವ ನೆಗ್ಗಿ ನಿದ vo ನೆಲೆಗಾಣಿಸದೆ ಶಂಒರದೈತ್ಯ ರ್ಕ ತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕುವರನ ತುಡುಕೆ || ಸಲೆ ಭಾಸ್ಕರ: ತಾಜ್ ವೆನ್ಮಧ ಮೆಟ್ಟಿ ತಲೆಯ ಕಡಿದನು ಕೌತುಕದಿ; ನೂತನವಿದ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತೆಂದು ಗಳ ಮೂಾನ ಕೇತುನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು || ಚೇ ತನಗಿದೆ ವಕನಾಗಿ ಸಿಳ್ಳೆಂ ವಾತನ ಕರೆದು ಬೊಬ್ಬಿದ (v೩ || - ದರ್ಸಕ ಗೈತ್ಯನಲ್ಲಿ ಭತೊಗಿದಿರಾಂತು ನಿಸ್ಸಸರದೆ ತೆಳ ಮೊದಲ | ಚಪ್ಪಳಗೊಳಿಸಿ ದಂಡೆ ಮು ಹೊಡಿ ನಿಂದಿರು' ವೊವನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು v8 ತಾಪಾನಿತ ಶಂಬರಾಸುರನರ ಸಂಚ ಬಾಣರ ಬಿಂಮುಪ್ಪಿಗಳು ! ಚಾಣರನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರ ಕಾಳಗವಾದ ರೇಣುಯತಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತೈಸು [vagi ಹೋಗುವರು ಹಾಡುವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರಲ್ಲಿ ಬಿಗಿವರು ಬಿನ್ನಣಿಸುವರು ತೆಗೆವರು ಕೆಳ ಗುಮೇಲಾಗುವರೊಡನೊಡನೆಗೆವರು ನಿಂದು ಕಾದುವರು || - ಎಡಗೆಯ್ಯ ಮುಪ್ಪಿಯ ತಾಣದೊಳಗೆ ಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತೂಗುವ ಪಾದ ದ್ವಯದಿ | ಪೊಡವಿ ತಲ್ಲಣಿ ತರಂತೆ ಖಳರಾಯ ಗರ್ಜಿಸಿ ಮೃತಪಧ್ವಂಸಿಯ ತಿವಿದv * ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಯ್ದು ಡಬೆಡಗೆಯೊಳಣೆದು ಬೂ ಬಿಟ್ಟಿದಿರಾಂತು ರಕ್ಕಸನ | ಗಟ್ಟಿವಾಳಿಕೆಯ ವಂಚಿಸಿ ನೊಸಲೆಡೆನಂತೆ ಹಟ್ಟಿದ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯಲಿ | ಹಣೆಯೊಡೆದಗುವ ರೋಹಿತಧಾರೆ ಕಮ್ಮ 'ರ್ಗಣೆಯನ ಮೇಲೆ [ಚೆಲ್ಲಿದವು !! ಬ ೧ ೮ ೯೧ ಕ, ಪ, ಅ-ಕೊಕ್ಕೆಂಬ, 2. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ತಿ, ಬೆಕ್ಕು,