ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯ ವಿಷಯಸೂಚೀಪತ್ರ ವಿಷಯಸೂಚಿ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ • • • ೧ > 11 V • • • - ೧೬ ೧೦ *೩ - ೨೫ •.. ೨೫ ೩೧ | | ೩೧ ೩೬ A೭ ೪೨ - ೪೫ ೪೧ | ೪೬ - ೫೦

೫೦ - ೫೪ ೫೪ - ೬೧

ಸಂಧಿಸಂಖ್ಯ ೧ ಪೀಠಿಕಾಸಂಧಿ ೨ ದ್ವಾರಕಾದೇಶವರ್ಣನೆ ೩ ದ್ವಾರಕಾಪುರವರ್ಣನೆ ೪ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಕಿಣಿಯರ ಲೀಲೆ, ಮದನನ ಗರ್ಭವರ್ಣನೆ ೫ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದುದು ೬ ಮನ್ಮಧನ ದಂಡು ಪೊಣಮಟ್ಟುದು ... ೭ ಕಾಮದಹನ: ೮ ರತಿಯ ಪ್ರಲಾಪ .. ರತಿಯು ಶಂಬರಾಸುರನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದುದು ೧೦ ರತಿ ಶಂಬರಾಸುರರ ಸಂಧಾನ | ೧೧ ಮಾರಜನನ ೧೨ ಶಂಬರಾಸುರನ ವರ ೧೩ ರತಿಯ »ವಾಹ ೧೪ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ೧೫ ರತಿಕಾಂತನನ್ನು ಮನದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡುದು ೧೬ ರತಿಯ ಗರ್ಭಾದಾನ ೧೭ ಅನಿರುದ್ಧ ಜನನ : ೧೮ ಅನಿರುದ್ಧನ ನಗರಶೋಧನೆ ೧೯ ಬೇಟೆಯ ವರ್ಣನೆ ೨೦ ಬಾಣಾಸುರನ ಶೋಣಿತಪ್ರರದ ವರ್ಣನೆ ೨೧ ಬಾಣಾಸುರನ ಶಿವಪೂಜೆ ೨೨ ಬಾಣಾಸುರನ ಭೋಗಲೀಲೆ ೨೩ ಉಷಾದೇವಿಯ ಶೃಂಗಾರ ܦ ܬ

| ೭೦ [೨ | . وو | - G ೮೭ . ೮೭ - ೯೦ • • • ೯೦ – ೯೬ • • • ೯೬-೧೦೩ . .. ೧೦೪-೧೧೪ • • • ೧೧-೧೨೨ • • • ೧೨೨-೧೨೭ • • • ೧೨-೧೩೩ • • • ೧೩೪-೧೩೬ • • • ೧೩೬-೧೪೩ •••