ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


1 • • bಳ ಶಿವನೊಲಿದಿರ್ದ ನಂದನದೆಡೆಗೆ ಉಷಾದೇವಿಯು ಸವಿಯ ರೊಡನೆ ಬಂದು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಳು ೧೪೩-೧೫೦ ೨೫ ಉಷೆಗೆ ಶಿವನು ವರವ ಕೊಟ್ಟುದು ... ೧೫೦-೧೫ ? ೨೬ ಉಷೆ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯರ ಸರಸ .. ೧೫೪-೧೫೮ ೨೭ ಉಷೆಯ ಸ್ವಪ್ನ ... ೧೮-೧೬೪ ೨೮ ಉಷೆಯ ವಿರಹ, ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯು ಉಷಗೆ ಭಾಷಯ ಕೊಟ್ಟುದು ೧೬೪ ೧೬೮ ೨೯ ಚಿತ್ರಪರದ ಸಂಧಿ • ೧೬೮-೧೨೩ ೩೦ ಚಿತ್ರಪರದ ದರ್ಶನ • , ೧೭೩-೧೭೭ ೩೧ ಅನಿರುದ್ಧನಂ ತಂದುದು • ೧೭೭-೧೮೨ 83 ಉಷಾನಿರುದ್ಧ ರು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸಿದ ರೀತಿ • • • ೧೮೨-೧೮೦ ೩೩ ನಾರದನು ವಿವಾಹವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಬಾಣಾಸುರನಿಗೆ ಅಲಹಿದುದು. . • • • ೧೮೮-೧೯ ... ೩೪ ಅನಿರುದ್ದ ಕುಂಭಾಂಡರ ಕಾಳೆಗ ... • • • ೧೯೪.೧೯೮ ೩೫ ಬಾಣಾಸುರಾಸಿರುದ್ದರ ಕಾಳಗ ... ೧೯೮-೨೦೪ ೩೬ ಗರುಡನ ಸಂಧಿ, .. • ೦೫-೦೧೨ ೩೭ ಕುಂಭಾಂಡನ ಬುದ್ದಿ ೨೧೩-೨೦೧೮ ೩೮ ಹರಿಹರರ ಕಾಳಗ •, ೨೧೮- ೨೨೪ ೩೯ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕಾಳೆಗ. ೪೦ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬಾಣಾಸುರರ ಕಾಳಗ ... ೨೨- ೨೩೦ ೪೧ ಕೃಷ್ಣನು ಉವಾನಿರುದ್ಧರಂ ಕಂಡುದು ೨೩೮-೨೪೪ ೪೨ ಕೃಷ್ಣನು ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಬಂದುದು •• ೨೪೪-೨೫೧ کی ۱۲، نت