ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ೧೩೩

ಅಲರ್ಗ೦ಪು 2 ೬೭ ಹೂವಿನ | ಅಳವಡು 2 ೧೭ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳು, ಪರಿಮಳ | ಅಳವು 1 ೧೮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ; ಅಲರ್ಗುಡಿ 4 ೨ ಹೂವಿನ ತುದಿ ಅಲರ್ವೊಗು | ೩೭ ಹೂ ಬಿಡ | ಅಳಿವು 2 ಈ೬ ಆಸೆ, ಪ್ರೀತಿ ಆಲವರು 4 ೩೨ ಆಸೆಪಡು | ಬುರ್ 2 ೧೬ ವ್ಯಾಪಿಸು, ಅಲಸು 3 ೫೬ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು ಅಸಹ್ಯಪಡು | ಅಳುಕ್ಕೆ 2 ೭೧ ಹುಬ್ಬುಗೆ ಅಲೆ 1 ೧೬ ಸಂಚರಿಸು, | ಎಳ್ಳು. 4 ೭೬ ಹೆದರು - ಪೀಡಿಸು | ಅಲಿಸು ! ೬೫ ದುಃಖಗೊಳಿಸು ಅವಧರಿಸು 2 ೫೬ ಲಕ್ರಕೊಡು, | ಆಚೆ 3 ೪೪ ಸಾಯು 04 4 ೩೩ ಕೊಲ್ಲು ಅವಧಾರಿಸು ! &೮ ಗಮನ ಕೊಡು | ಅಗಣೆ 2 ೩೮ ಹಾಳಾದ ಹಣ ಅವಧಿ 4 ೧೬ ೩೧ನಭಿಜ್ಞಾನ, | ಆ೨೦ಬ 1 ೧೫ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬಗೆಯ | ಅಟ್ಕರ್‌ 2 ೭೧ ಪ್ರೀತಿ, ಅಕ್ಕರೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ | ಅಲ್ಲ 4 $೬ ಮುಳುಗಿದಳು ಆವನಿ | ೬೨ ಅವಲಗ್ನ 2 ೩೫ ಸೇರಿದ | ಆಖ್ಯಾನ 1 ೪ ಕಥೆ: ಹೇಳಿಕೆ ಅವಳೊಕಿಸು1 ೫೬ ನೋಡು| ಆಗ 3 ೧೩ ಆಗದು ಆವಿಕು4 ೧೬ ಖಚಿತವಾಗಿ | | ಆಗಮ 4 ೩೦ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸಿಮುಖ 3 ರು ಖಡ್ಡದ ಬಾಯಿ | | ಆಗರ ! ೨೦ ಆಶ್ರಯ, ನೆಲೆ ಅಸಿಯಳ್' ? 8೩ ತೆಳುದೇಶ | ಆತೋದ್ಯ 2 ೬೨ ವಾದ್ಯ ವುಳ್ಳವಳು| ಆತ್ಮಜ 3 ೬೧ ಅಸಿಲತೆ ? ೫೫ ಲತೆಯಂತಹ | ಅಂದೆಗೆ 4 ೧೫ ಗೂಗೆ. ಖಡ್ಗ ಅಂದೋಳ 3 ೨೨ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಸು 1 ೫೬ ಜೀವ, ಪ್ರಾಣ | ಅಪೊತ್ತುಂ 1 ೩೪ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸುಕ 1 ೩೬ ಅಶೋಕ | ಆಪೋಶಿಸು ; ೫೧ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಅಳಕ 4 ೮ ಮುಂಗುರುಳು ಮೊದಲು ಕಾಗೂ