ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

________________

ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ನಾಳ ನಾಡೆ ಇಬ್ಬನಿ, 3 3೨ ಸ್ವರ್ಗ | ನೀರೊಡು 3 ೬ ನಗೆ 3 ೪೭ ಹಾವು | ಒಣಗು ನಾಡಾಡಿ - ೨ & ಸಾಮಾನ್ಯ| ನೀಲಾಚಲ 3 ೬೬ ನೀಲಗಿರಿ 3 ೧. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಹಾರ 4 ಆಳಿ ನಾದ ಮಂಜು ನಾರಿ 2 ೫ ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗ | ನೆಗಪು , 2 ೬೧ ಮೇಲೆತ್ತು ನಾಸಕುಟ್ಕಳ 2 9 ಮೊಗ್ಗೆಯ| ನೆಗಟಿ 1 ೬೧ ನಡ ತಹ ಮೂಗು | ನೆಗ 4 ೫೪ ನಡೆದ, ನಾಭು 4 ೮೮ ನಾಡ | ಆಚರಿಸಿದ ಒಡೆಯ, ರಾಜ | ನೆಟ್ಟನೆ 1 ೩ ನೇರಾಗಿ, ನಿಗ್ಗನ 3 ೪ ಆನೆಯ ದಂತ | ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗ್ರಹ 3 ರ್೪ ಪೀಡೆ, ಹಿಂಸೆ | ನೆಣ 3 ೬೯ ಕೊಬ್ಬು, ಚರ್ಬಿ ನಿತವ್ಯಾಧರ ? ೩೫ ಒಣಗಿವ | ನೆಂಬಡೆ 2 ೬೦ ಸಹಾಯಷಣಿ ತುಟ | ನೆರೆ 4 ೬೮ ಕೂಡು, ಸೇರು ನಿನದ 3 ೨೬ ಧ್ವನಿ, ಸದ್ದು ] ನೆರೆಯಿಸು 1 ೩೫ ಕೂಡಿಸು ನಿಮಿರ್ 2 ೫೩ ಚಾಚು, ] ನೆಟ: 3 ೫೯ ಪೂರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗು | ನೆಲೆಮಾಡೆ 1 ೩೦ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ನಿಯತಿ 3 ೪೯ ವಿಧಿನಿಯಮ ನಿರತ್ಯಯ 4 ೨೭ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ] ನೇರಾಣಿ 1 ೩೦ ಒಪ್ಪುವ ನಿರಪೇಕ್ಷಕ 1 ೧ ಬಯಸದವನು ಮನೆಯಮೂಲೆ ನಿರವಿಸು 4 ೫೯ ಹೇಳು | ನೊಸಲ್ 1 ೬೮ ಹಣೆ ನಿರ್ವಟ್ಟಿದುವು 2 ೫೭ ಗಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲ (ನೋ೦ತ 1 ೨೨ ದುವು ಮಾಡಿದ ನಿಲವಿನ ಸೂಡು 3 ೬೦ ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾವು ಪಜ್ಜಳಿಸು 1 ೬೬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿದ್ರ 4 ೨೫ ಬಿರುಕಿಲ್ಲದ್ದು ನೀಡುಂ 2 ೧೦ ಬಹಳ ಪಂಚಶತ 1 ೪೪ ಐನೂರು ನೀರಜ 1 ೩೮ ತಾವರೆ ]ಪಂಜರ 3 ೩೬ ಗೂಡು ನೀರಡಸು 3 ೬೬ ಬಾಯಾರು |ಪಟ್ಟರು 2 ೫೭ ಮಲಗಿರು ಮನೆ