ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


գ-ա, се поtiез ಎಲೆಗಳ ಮರ್ಮರದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಿಯಷ್ಟೆ. ಮಧಾಹ್ನ ಆ ವುರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಮರ್ಮರದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತಿರುವೆನು. ಆಗೆನ್ನ ಹೃದ ಯವು ಶಾಂತಿರಸದಿ೦ದ ಪರಿಪೂರಿತವಾಗಿರುವುದು; ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರವಾದಾ ಮೇಘಖಂಡಗಳೊಳಗಿನಿ೦ದ ಹೋಗುವ ಚಂದ್ರನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮರೆಯಾಗಿದು ಪುನಕಿ ಪರಿಷ್ಕಾರವಾದ ನೀಲಗಗನವು೦ಡಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ದಿಗಂತವಾಗಿ ಪಸರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವೆಯಲ್ಲವೆ, ನಾನು ಆ ಚ೦ದ್ರನನ್ನೂ ಆ ಆಕಾಶವನ್ನೂ ನೋಡುತ, ನಿರುಪಮ ಶಾ೦ತಿಯನು ಹೆಾಂದುತ್ತೇನೆ. ಅವು ಗಳನ್ನೆಲಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತಭಾವವುದಯವಾಗಿ ಅದರಿ೦ದ ಸುಖಿಯಾಗುವೆನು ; ಸರಳೆ! ನಾನು ದುಃಖಿನಿಯಲ್ಲ.' ಸರಿರುು ಕೆಳಿ هل تة دیابت Bپه ډ సువే్మునిద్చు బళిశా, ' ಅಕ್ಕ! ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವವ್ಯ ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲವು೦ಟಾ గిదే ఎందభు. ಕವುಲೆ-ಸರಳೆ! ನೀನೂ ಆ ವಿಚಾರವನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯು೦ ಮಾಡಿ ದಿಯಾ? ಆಶ್ರ)ವು ವಾಸಿಯರಿಗೆ ನಾನಾವದನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ತಂಗಿ | ನಿನ್ನಿ೦ದ ಮರೆಮಾಜುವುದೆನಗಾವದವೂ ಇರದು ; ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವೆನು. ನನ್ನ ಜಿವನವು ಅಪೂರ್ವವಾದೆJಾರದು ವೆJಾ ಹಚಾಲದಿ೦ದ ಜಡಿತವಾಗಿದೆ. ఆదన్ను భౌRదిస లేనేగె నాథ్యేవిల్ల. ನನ್ನ ಪೂರ್ವವೃತಾಂತವೆನಗೆ స్పల్చనేూ స్మరణీయుల్లిల్ల, ಸರಳೆ-(ಅಚ್ಚರಿಗೊ೦ಡು, ಪನ) ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೆನವಿಲ್ಲವೆ? ఆళ్కే నివ్ము వునే ರಯಿರುವುದೆಲ್ಲಿ? ಕಮಲೆ-ಪಶ್ಚಿಮದೇಶದಲ್ಲಿ; ಊರ ಹೆಸರು నే నవల్ల. ಸರಳೆ–ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಹೆಸರೇನು ? ಕವುಲೆ-ನಾನು జిళ్మేంది నిందలూ ఆనాధే ಸರಳೆ–ನಿನ್ನ న్చావి)యు সEমBং ত১ ? ಕಮಲೆ-ಹೆಸರು ನೆನವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಆ ದೇವಮJಾರ್ತಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ಜಾಗರಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಳೆ–ನೀನು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತಂತುವಾದುದು ಹೇಗೆ ? ಕಮಲೆ-ಮಹಾವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಭರಯ೦ಕರವಾದ ರೆ.ಾಗವು ಪಾಲಪ್ರವಾಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು ನಾನೀ ಮಹೇಶ್ವರನ ಮು೦ದಿರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆನು. ಕವುಲೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಾದ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು, న నేనfi్చు 3வது ನೆನವಿದೆ–ಗ್ನೆಾಗಪೀಡಿತೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯೆ