ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ūదినేuనయు ಪರಿಚ್ಛೇದ 電凱 ಯಾಗಿದ್ದೆನು, ಮನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇದನೆಯನ್ನನುಭವಿಸುತಿದ್ದೆನು, ಆ ಯಾತನೆ ురిద ఆస్పిరేయూగుకిదేను, ఆ ఆలస్యదల్లి స్మన్నవాగువుదు, స్చవ్నదల్లి న్చావి. యు ದೇವಮJಾರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತಿರುವೆನು, ಸಿ ಮಾತೀತವಾದ ১ং ততক্তততdg ಚಂದ್ರುಕರೋಜ್ವಲವಾದೊಂದು ಶುಭ್ರ ಮೇಘ ಖಂಡದ ವೆುಲೆ ల దే వవాJJనికిFయు) కుళికేంతిరేు వుదు. ಕವುಲೆಯು ವುತಾ ಹೇಳಿದಳು,–ನಾನು ఆలస్యదల్లిద్చాగ ਹ ਹੋ। ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವರು.. ತ೦ದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಗ ತೀರ್ಧ ಯಾತ್ರೆಯು೦ ಮಾಡುತಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದನು, ಬಂದವನು దయేుగెృదు དག་མ་དང་༣ ಶುಶJಾಷೆಯ೦ ಮಾಡಿದನು–ನಿರಾಶ್ರುಯೆಯಾದ ಗಂಡನಿಲ್ಲದವಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ವನು مبادله مل ತನ್ನ దేJRణీయుల్లి ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡನು, erte)Je ನನ್ನ ರೋಗವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಿತು–ಗಾ)ಮದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುವೆನೆಂದು ಸ್ಮಿರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು–ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ನಾವು ಜಲ వూగFవాగి బందే వు-చేుృగే ఒంటి బందా నదియు ಸಾಸ್ಕನ್ಡಿಜನಕ د دلد 5تة ವಿನಿ೦ದಲJಾ ತಂದೆಯ ಶುಶJಾಷೆ ಯಿ೦ದಲೂ ನಾನು ಪುನಃ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು జెJందిదేను. బళిశా శెలవా దినా గళాలెదవేులటి దేనిల చేయు ఈ వాJందిర దో ಘಾಟಿಗೆ ಬ೦ದು వుట్చతేు—ఆదు ಮೊದಲೆಾಂಡು ನಾನು ತರದೆಯ ಮನೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳುತಿದ್ದಹಾಗೆ ಸರಳೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತು-ಅವಳು ಕಮ ಲೆಯ ಬಳಿ ಸರಿದುಬಂದು ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, 1 ಅಕ್ಕ ! ಮು೦ದೆ నాంసా నగే సలు వాగి వ్యాస నేకడేు వదిల్ల, ನಿನ್ನ ದುಃಖಪರ೦ಪರೆಯ వృతాంతే ༦༠, ། #R ನಾನೆನ್ನ ದುಃಖವನು دلية تحت ده " " دنج 3ة دكة - ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದರು–ಈ వేుధ్యే 3oספ38סס ದೊಬ್ಬಳು ಒಂದು ಕೆಯಿಂದ ಸರಳೆಯ ಕಣುಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ వేు): ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು, 'ನಾನಾರು ? ಹೇಳು, ನೋಡೆJಾಣ ಎ೦ದಳು. ಸರಳೆಗೆ ಸ್ವರವು ಗೆJಾತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹರಾತಾಗಿ ಹೆಸರು ನೆನವಿಗೆ బరలిల్ల; వనేగా వువాసినియు 5 ಹೆಸರನ್ನು 3ססנלu3שא לס חפ סספJoס# ــدت لج\f 11 ನಿಸಾರಿಣಿ'-ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ, 11 వునేూపాూుని '-ళ్ళే చిడలిల్ల. ಯೋಗೇಂದ್ರಮೋಹಿನಿ –ಆಗಲೂ ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರಲ್ಲ. п зәdo— • ನಿನ್ನ ತಲೆ! ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತೆಯಾ ? ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ