ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ΌΓb. Ijo ridded ಇನುು వేుృణేJRంశిల్ల, ఆ దాదరే వుత్తే, నాగు נסtסטבסטפ ק ,gחפנ3ס ವುದೋ ! ಎಂದು ಮು೦ತಾಗಿ ಹೇಳುತ ಸರಳೆಯ ಪ್ರಿಯಸಖಿಯಾದ ಅವು ಲೆಯು ಅವಳೆದುರಿಗೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಳು. నdఛెయు ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲ.. !! ಅವುಲೆ | ನೀನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದು ದಾವಾಗ ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪೂರ್ಣಲೋ ಚನೆಯಾಗಿ ಸರಳೆಯು ಅಮಲೆಯನ್ನು ಆಲಿಂಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ తేన్నె తేలేయున్నిరిసి ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದುದರಿಂದ ತನಾ ن دo3ثن د3ي وئ . ديB ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ತಲಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು—ಅವರೀರ್ವರ ಕಣ್ಣು rlళిందలJ శంబని యౌJdశ్రేగళు చేJరటు యేరిదు వు. ತದ್ಧಂಮಾಗಿದು ಬಳಿಕ, 'ಈ ಎರಡು عدق تلقّة دية بتة , د دئدثنا دنج قة ಪ್ರಹರದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಿಯಾ ? ನಾನು సెన్నెన్నే ఎమెJ్చందు ಹುಡುಕಿದೆನೋ ! ' ಎ೦ದಳು. \ ಸರಳೆ--ಕಮಲೆಯ ಸ೦ಗಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆನು–ಮಾತನಾಡುತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೆJಾತಾಯಿತು–ನೀನಿ೦ದು ಬ೦ದುದೋ ? ఆవులే-నా నిరాదు బందు దేు, నిన్నేనే్ను ನೋಡಬೇಕೆoದು ಅನೇಕ ਾਂ ಪ್ರುಯತ್ನಪಟ್ಟೆನು. I i వృద్ఛన్చామియు y ನನ್ನನು ಬಿಟ್ಟಿರುವನೆ? ಇ೦ದು ಏನೇನನ್ನೋ ಹೇಳಿ ಬಂದೆನು. ರಾತ್ರಿ) ಎರಡು ಪ್ರಹರಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮJಾವರೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ 3oז נאסססY ಬ೦ದರು. రెరే ది నే ం టు నే Sు ಪರಿಚ್ಛೇದ ಇಚಾಪುರದ ಜಮಿಾನುದಾರ But I have woes of other kind, Troubles and sorrows more severe, Give me to ease my tortured mind, Lend to my woes a patient ear. Crabbe. ಚcುಕಿ: ಶಿಖ D ಡಿ ವಾಹನ ನೂ ಹೊರತು ಆ ಗಾವುದಲ್ಲಿ ಮತಾರೂ ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನರಿಯರು. ಅವರೂ ಅವಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮತಾರಿಗೂ జెRళు వదిల్లపాందేడాప్పిదరు. ದ್ವೇಷವಿದ್ವೇಷ ಶೂನ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇದಾ פJנ3סהפס8ספרש פגם סמסטsה నివాసిrtళిJందిగే విశాక్తేు వాసవూడుతిదు ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ סיסטם ס58סט ቮos ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗುತ ಬಂದಿದುವು. ಆದರೆ ಅವಳಾ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ