ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


adopkloodo ಪರಿಚ್ಛೇದ TD ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿವರ್ತನೆಯೆ೦ದಿಗೂ ಆಗತಕುದಲ್ಲ– ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ᎼᏍÝ3ᎢᏯ ತೀಯವಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ ಕಡುಹಗೆಯುಳ್ಳ జిఫోణం నేయుJ వేJదలినంతే ಮನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆJಾ೦ಡಿದುವು. ಅವಳು ಸಿರಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವಳಾಗಿ 3Jor:● ನ೦ತೆ ಪ್ರುತಿ ರಾತ್ರಿ) ಮೈರನಿರ್ಯಾತನೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವಪೂಜೆಯನು ಮಾಡು . دي نة دلاعق ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಮನೆಗಂದು ದೇJಾಡ್ಯಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು חפנ3סכם 3פש ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಔತನವಾದುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಐವತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗಬಹುದು. St:5 ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾದ ದೇವಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ ದರಿಂದಲೋ ಅಧವಾ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶಾಂತಗುಣದಿಂದಲೋ ಅವನಾ ಪ್ರಶಸ್ತ ವಾದ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಧಕ್ಕದ ಕುರುಹು ಒಂದಾದರೂ ಕಣೆಾಳಿಸುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಜ್ಯೋತಿಃ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದುವು. :38שא 3 (הסא סש .3 נ3ס:JoפפF ಶರೀರದ ವೆುಲೆ ಶುಭ್ರ ಯಜ್ಯೋಪವೀತವು విల0చితే వాంగి ט . נ9, סחפס ವಿರಾಜಿಸುತಿದ್ದಿತು. ಅವನಿಗೆ ಬಲದ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅತಿಧಿಯಾಗಿ ಬ೦ದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೂ ಚ೦ದ್ರಶೇಖರನ వయుస్సు, లదరే ಸ೦ಸಾರದ ಚಿ೦ತೆಯಿ೦ದಲJಾ ಪಾರ್ಧಿವ ದುಃಖದಿ೦ದಲJಾ ಅವನ ಶರೀರವು ಶೀರ್ಣ ವಾಗಿದ್ದಿತು, ಮುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಕೂದಲು ಬಿಳಾಗಿದ್ದಿತು, ಹುಬುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆರಡು ಕೂದಲುಗಳು ಬಿಳ್ಳಡರಿದುವು, ಕಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಅವನಾ విశాలవాగిద్చ లేరిEdదల్లి లేశియుల్ల– ಅವರೀರ್ವರನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಸಾರದ ಹಾಗೂ ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತೆಯ ಅಕಿಂಚಿತಾರತೆಯJಾ ಪುಣ್ಯಬಲದ వు3ంవేుయుJని :אנuחפה ಪ್ರತಿಯ ಮಾನವಾಗುವುವು. Sサ ದೊಡ್ಡಮನುಷ್ಯ నాడా అతి థెయు వారెకెరిగే ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತನಲ್ಲ; ಅವನು ಇಚಾಪುರದ జఎూ ను దా5 సాగేEందు నాథేనాగిద్చను. ಅವರಿಬ್ಬರ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯJಾ ಅನೇಕ ಮ೦ದಿರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕುಳೆ తిద్చరు. ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ סקססל స్వల్ప ದೂರ ಈಷದ೦ಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ,ಮುಖದಮೇಲೆ ಅವಗುಂಠನವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಳು ددته 3 مرة 953やf స్పల్ప దూరడళ్లి తిమిండివా యేనను శోుళితిద్చేవాను, పాల్ల వేుల్లనే ಅವಳೆJಾಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ఒవేJ్మ వేు F ನಗೆ೦ದ್ರುನಾಧನಕಡೆ ನೋಡುವನು. ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ ಎಡದ ಭಾಗಕ್ಕೆ :3ססם53פת?3ססס טנ3סלשנ#=ש 38ס: ספנס 守oや3Q ಚಿಂತ್ಕಾಯುಕ್ರೇಯಾಗಿದ್ದಳು. لدلاعيبيين كان النادية అవాులేయుJది ಸರಳೆಯJಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇ೦ದು ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾರವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತು த g