ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ TT రెరేతేJPంనకై నేయు ಪರಿಚ್ಛೆ භුක් ಜವಿತಾ ನುದಾರನ ಪೂರ್ವ ವೃತಾ ರತ And let me if I may not find A friend to help, find one to hear. Crabbe ಗೆ೦ದ್ರುನಾಧನು ಹೇಳತೊಡಗಿದನು :-ಮಹಾತ್ಮರೆ! ನನ್ನಂತೆ نق 3 دائج( r دنا ಮತಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಃಖದ ವೃತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳೋಣಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿದ್ದಳೇನಂದರೆ, ತಾನು యే్చుద దినే ఆశాలేదల్లి ఆవూవF తిధి ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿದುವೆಂತಲJಾ ಬಾಹ್ಮಣ వండికేరాద ద్భేవజ్ల్కరు అదన్ను గుణిసి, శన్యాతిలేు వు ఫౌJRర లాuన్మాదిని ಯಾಗು ವುದೆ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದರೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅದು ತಪು; ನನ್ನ ಸಹ ಧರ್ಮಿಣಿಯು ಉನಾದಿನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳ ಕೆಲವು ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳು ಅತಿಶಯ ವೇಗವಾಗಿದುವು. ಅದಕ್ಕೆ సలు వాలెf\ ನಾನವಳನ್ನು యేు? యేుందు ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು–ಸ್ನೇಹಮಯಿಯಾದಾ ಹುಚ್ಚಿಯು ಕಾಲಧರ್ಮವಾಗಿ ಈಗ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಾದುವು. Sけ ಹುಚ್ಚಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೆನಗೆ ఇబ్బరు ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಾದರು. ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಿಣಿಯರತೆ ಅವರಾ యే. శేరు, 3ురియు ను కింకి సువుదరల్లి ಹುಚ್ಚಿ ನವನು, ಕಿರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿನ ನು.. ಅವರಿರ್ವರಾ ನನ್ನೆರಡು ಕಣುಗಳಿಗೆ ತಾರೆಗಳಂತಿದ್ದರು–ಅವರೀಗ ಎಲ್ಲಿ—ಹಾ!! ದಾರುಣವಿಧಿಯೆ! ವಾರ್ಧಕ್ಕದಲ್ಲೆನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದನ್ನು ಒರೆದೆಯಾ ? ನನಾ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಹೋದುವು; ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಾ ಎರಡು ರತ್ನಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದು স্ট ১০ dে১ ত9১ংr ಕಂಗಾಳಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ఆ దుఃమి వేశ నగళన్ను శ్వేళ అల్లిడ్చవేరేల్లర వునసJ్స దువ్విభూతే వాయుతేు—స్పల ಹೊತು ಸುಮ್ಮನಿದು ಸಗೇ೦ದ್ರುನು ಹೇಳತೊJಾಡಗಿದನು,लए, ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದಾಗಲೇ 0 هلة د دلته ك دكةdهلةoعد دك ; ಆ ಪುತ್ರಶೋಕದಿಂದ ಅವನಾ ತಾಯಿಯು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುತಾದಳು. ಕಿರಿಯ ಸುರೇ೦ದ್ರುನಾಧನ ಮುಖವನು ನೋಡುತ ಆ ಶೋಕವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತಿದ್ದೆನು.. ಆಹಾ! ಅಂತಹ ವೀರಪುತ್ರನನ್ನು ಆರಾ ಆವಾಗಲೂ వడేయు లిల్ల ; డయూ ధవు Fగళల్లియుJ, విద్యాలే.Rశేనేయుల్లియుJ, బలవిశ్చేవుగెళల్లియుగా ಸುರೇ೦ದ್ರನಂತಾರಿದ್ದರು ! ಹುಡುಗನು ನವೀನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಹಬಲ ವನು ਤ ਹੈ । వుల్లయుద్ఛదల్లి ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವನು, ಬಾಹು బలదింద ఎల్లర నJ్న ಅಚ್ಚರಿಗೆJಾಳಿಸುವನು, ಕುದುರೆ ಹತು_ವುದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಮಕಕ್ಷರು ದೇಶದಲಾರನ್ನೂ నేJRడెల్ల. ಅವನನು ನೋಡಿದವರು ದರು