ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೦೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Зoriptät d ס סר) ಯಲ್ಲಿ ದಾತಾ ಕರ್ಣನೆಂತಲೂ ಬಲವಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮಾವತಾರನೆ೦ತಲೂ ಹೇಳು ವರು, ಹುಡುಗನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ הסנל סנ53: סדנשפיםdנ3לונלד לונש ק యుద్చద ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳಲು ಉತುಕನಾಗುವನು, *ર ૬૭ ತಿದಾಗ ಹುಡುಗನ ಮುಖವು ಗಂಭೀರವಾಗುವುದು, ಕಣುಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ವಾಗುವುವು–ಹುಡುಗನು ಸಮರಸಿಂಹನ ಖಡ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು; ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆದೆಗೆ ಆನಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇJಾಗುತ್ತೆನೆ೦ದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು 0 ಮಾಡುವನು; ರಾಚಾ ಸಮರಸಿಂಹನು ಅಶುವೂರ್ಣ ಲೋಚನ fy ಹುಡುಗನನ್ನು ಮುದ್ದಿಟುಕೊಳ್ಳುವನು, ಸಮರಸಿಂಹನು ಹುಡುಗನನುסהס ಮುದ್ದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನು; ಸಮರಸಿಂಹನು ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಗಿಂದಾಗ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗುವನು–ಸಮರಸಿ೦ಹನು, ಪರಾನರು ಬಂಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಭೀರು ಸ್ವಭಾವದವರೆಂದು జెRళి ಎಕ್ಕರಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು, ಆದರೂ ಆ ಬ೦ಗಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಪುರುಷರು ಹುಟ್ಟಿರುವರು' ಎ೦ದು ಹೇಳು ವನು; ಮತ್ತು ಹುಡುಗನನ್ನು ಕುರಿತು ' ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ! ನಾನು ಸತ್ರರೆ, ನೀನೆನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾ ಖಡ್ಯವು ಅವಮಾನವಂ ಹೊಂದದು' ಎಂದು ಹೇಳುವನು, ಇ೦ದಾ ಸುರೇ೦ದ್ರನೆಲ್ಲಿ! ವಿಧಾತನೆ! ಇಂದು ಮತಾರಿರುವರು? ನಾನಂತಹವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುರೇಂದ್ರನ ವಿಚ್ಛೇದವನ್ನು సంస్లాపౌసా ? )ಒ೦ದೆರಡು ಕಂಬನಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. 305)க்குலகR க்குை دة بيترية ספר3שפ53J: ספנ8סטתס פuסגספרנסס5השחסנ3סט fס:tס נסעסס ססני היי חק נס3F ವನು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಂದು ಪ್ರುಶ್ನೆಯ೦ ಮಾಡಿದನು. ನಗೆ೦ದ್ರು–ಅ೦ತಹ ಸಮಾಚಾರವು బందిద్చరే, ততন ১ a 3ে১35riJ5 ಬದುಕಿರುತಿರಲಿಲ್ಲ. złot3)—ãTonTotáť ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತೆಯೇಕೆ ? ಸುರೇಂದ್ರನು ಕೆಲವು ססe( ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವನು, ದೇವರ ದರಯೋ೦ಯಿ೦ದ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ 3oפדיסד . נ35סטסט2 חטס ನಗೇಂದ್ರು-ತಾವು ಹಾಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸೋಣೆಾಗಲಿ-ಆದರೆ ನಾನು సైస్ని నే ರಾತ್ರಿ) ಒ೦ದು స్వవ్న న్ను ಕ೦ಡೆನು, ಅದಕ್ಕೆ הrieחפרס נפ ವಾಕುಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬ೦ದೆನು, ಕನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಗಾಧ ವಾದೊಂದು ತರ೦ಗರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತೆಯJಾ ಅದರಲ್ಲವನು ಮುಳುಗಿ ಕಂಡೆನು. ಪ್ರಭುವೇ! ಆ స్వచ్నేర్క్లే ಅರ್ಥವನ್ನು દર્દ છે.Job مادته 3 ديات nع من قد ಕಾಗಲಿ, ಅವು೦ಗಳವೇನಾದರೂ חסנלסטשt:נ3ספ8פה טt ಪಾJಣವನ್ನು ಬಿಡುವೆನು.