ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ರనేయు સo d שסת ಗಳನ್ನು ವೆJಾದಲವನೆಂದೂ ಕಂಡವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯನಾಗದಿದ್ದರೆ, సివే్ముం ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇ೦ದೆನ್ನ ಸೇವೆಯು೦ ಮಾಡುತಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮಂತಹವರೂ ಶಾಂತರಾಗಿ ಚಲುವೆಯರಾಗಿದ್ದಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುತಿದ್ದರು ! ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುಖ ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ–ಕಾರ್ತಿಕೆಯರಂತೆ ಈರ್ವರು ಪುತ್ರರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಈರ್ವರು 30:0308.J) ಬಂದೆನ್ನ ಮನೆಯ ನು ತು೦ಬಿದ ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವರೆ ? ತಾಯಿಗಳಿರಾ ! ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೆJಾ೦ದಿದೇನೆ, ಈ ಗಾುವುದ೦ತೆ ಶಾ೦ತಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಮಳವನ್ನು ನಾನೆಲ್ಲಿಯJಾ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನೇಕ ಕಾಯು ಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸ್ನೇಹಮಯಿಯರಾಗಿ ಸರ್ವಗುಣಸಂಪನ್ನೆಯರಾದ ಕನ್ನೆಯರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ'ವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದಳು. ಹೇJಾರಗಣ ಕೋಣೆ دد o3تعد نجEة ಯಲ್ಲಿ వుడ్చాకేయు ಸರಳೆಯನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಕೂಡಲೆ ಮಲಗುವ ಮನೆಗೆ عمل تحr ت ـ دنيتهه تج عن ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯ ವೇಷ ದಲೆಾಬ್ಬ ಹೆ೦ಗಸು ಬಂದು ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, రాణితా నిJrtళిF ! ಒಮ್ಮೆ ಇತ್ರ ಬರೋಣಾಗಲಿ' ಎ೦ದಳು. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ವಿಸ್ಮಿತೆಯಾದಳು ! ಆ ಗಾJಮದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು * ರಾಣಿತಾಯಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದವರಾರು ? ದಾಸಿಯು ಪುನಃ, ರಾಣಿ ತಾಯಿ ! ನನ್ನ ಗುರುತಿಲ್ಲವೆ ? ನಾನು ತಮ್ಮ ಪುರಾತನ ದಾಸಿ' ده orدا په م . ಅವಳನ್ನು గురుతి సిదళu; అవాళు ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ び3。T1F ددته R3 باتجاه تحدثة ದಲ್ಲಿದ್ದೋಬ್ಬ ಪುರಾತನ ದಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಳು–ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯು ಅಚ್ಚರಿಗೊಾಂಡು, 11 9 జెసా ! ಇಷುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನೀನೆಲ್ಲಿ೦ದ ಬ೦ದೆ? ನಾವು ಈ ಗಾುವುದಲ್ಲಿ ದುದು ಗೊತಾದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ? ಬಂದುದೇಕೆ? ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಳು. ದಾಸಿ-ತಾವು ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ ದುರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮಾವಂದಿರ ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸಣ್ಣ ಕJಾಸು, ಸರಳೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿಯJಾ ತಮಗೆ ಸಲುವಾಗಿಯJಾ ಬಹಳ ಪೇಚಾಡಿ חפ סdvס. פJ.3קפהנס . נ:ה55 נשא 5ס f ק ס ಸಮಾಚಾರವನ್ನೆಲಾ ט . טס3ם ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಾವಿಲ್ಲಿರುವುದು ಗೆJಾತಾಯಿತು. సdళియు నేJ9Rదర ఆశ్రేయు) ಅಣ್ಣನ ವುಗಳೆ వుఎమివన్ను ನೋಡಲು ದೇಶ ದೇಶ ಅಲೆದಳು. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲಿ ? ಕಡೆಗೆ ರುದ್ರುಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದಳು. ఆల్లింద ದೋಣಿಯನ್ನು వూడిశJండేు ఇల్లిగే బందిద్బాళి-ఇల్లిగి బరలు ಅವಳಿಗೆ ಭಯ : ರಾಣಿತಾಯಿಯು ಒತ್ತಡವೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ .ఎమ్చెe ಸಂತುಷ್ಟೆಯಾಗುವಳು 35ס סנש