ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


dario dead: הטסת) - -- - ಸರಳೆ-ಅಮಾ! ని నిల్లదిద్చరే ನಾನಾರ ಮುಖವನು さJpRびる。3C5 ನೀನೆನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಹೋದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾರೆನಗಿರುವವರು? ಮಹಾಶ್ವೇತೆ–(ಸಜಲನಯನೆಯಾಗಿ) ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ || ಈ ನಿರ್ಭಾಗೈಗೆ ಹೋಗಲಿನಾ శాలవా బ0దిల్ల– ಹೀಗೆ ಅವರವರು ಮಾತನಾಡುತಿದಾಗ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು కేరేయుల ట్చతేు—వుశ్చాతేయు ಬಾಗಿಲಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು ; ನಿರುಪವೆುಯಾದ బాగిల బళి నింతిదళు—నింతిద్చా సుందరియు వివాులే دنيبة مته 0تoدلة యుండు చేళటి శాండ లవల్యేరే వెల్ల. వివ) లేయు) ఆల్లిన ಸ್ಮಿತಿಯನು ಕ೦ಡು ಅವಳ ಹೃದಯವು ಒತ್ತಡವೆ a. ಗೇವೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅಧೀರವಾಯಿತು. ಪೂರ್ವರಾತ್ರಿ ಬಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನವನು ol వుట్చరలిల్ల, వృదే వుడ్వాతేయు లున్మెత్తే యుంకిద్పళు, ಅವಳ ಪಾರ್ಶ್ವ ದಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ಕುಳಿತು ನೀರವವಾಗಿ ರೋದನಮಾಡುತಿದ್ದಳು. ,ಕಣ್ಣೀರನ್ನೊರಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯನ್ನು 守、D3o داداتo تحدثة Dة 'ತಾಯಿ! ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನು ನೆJಾಡಿ, ༦:༣ ಹೃದಯ ವು విదిల్షణFవాr1ుత్తి.దే. తెగావా శీJరగే డయువాూడి:JRFణాrtలి ' ఎందు. ರಮಣಿಯ ಕರರದಿಂದ ಹೊರಟ ಕರುಣಾಸೂಚಕವಾದಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ੇਦੀ, ددثه می ت= دکت« ' ని నారు ఎ0దు విశాఖెరిసిడళు. ವಿಮಲೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ನಾನಿ ದುರ್ಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸತಿ ಶಚ೦ದ್ರುನ ವುಗಳು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವವು ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. .శేJణ వేదింద వేుృనడేJr\దవాళా దళు-స్వల్పడేJPతేు ددته قام بة هتة دكة సువ్ముసిద్చు い?守, ' సివే్ము ತಂದೆಗೆ ಹೇಳು, ತಾಯಿ ! ನಾವು ಹೆಚ್ಚುದಿನಗಳಿರ ಲಾರೆವು, ಇರುವತನಕ ನಾವು ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುವೆಡೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ, ನೀವಾರಾ ಬ೦ದು ನಮ್ಮನು టిE: dగేJళి: దిరి ' ఎందwు. ord ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಭಿಮಾನಿನಿ ವಿಮಲೆಯು ಅಂತಹ ಪ್ರುತುತ್ತರ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಳುತಿದ್ದಳು; ಆದರೆ ಬಂದಿಯರ ಅವಸ್ಯೆಯಂ ಕ೦ಡು ಅವಳ ృదయుదల్లి ಕೊನ್ರಿಧದ ಲೇಶವೂ ಉದಯವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅವಳು ಮೆಲ್ಲ ವೆುಲ್ಲನೆ, ನಮ್ಮ ತ೦ದೆಯು ವೆುಲೆ ಸುಳು ಣೆಾಗುತ್ತದೆ, ಆತನಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ుళ్ళమేJ్చ ఆరితేవనెల్ల ; నివే్మున్ను ಬೇಸರ AJ99:৩১ ততন১ ಬ೦ದವಳಲ್ಲ; ಅಸಹ್ಯವಾದೀ ד#J3קס ניסס5ת ספ తేవ్మున్ను బీ రేF ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಲು ಬ೦ದೆನು ಎ೦ದಳು. బందియూ దేవరు ఇంకేమ్బ్రో ಸ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವುದೇ లర శాలిగి చీRaరిటిJణ ఆంకె5 ఔR డియు బంగారద బీ డియూ ودیع دکترده