ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


છે ? శ్ర్చీయేుృనవేుః వాం గా వి డే E లే చేJDదాలనేయు ಪಲಚ್ಛೆ ದ While the ploughman near at hand, Whıs tles o'er the furi owed land, And the milk-maid singeth blithe, And the mower whets his stythe, And every shepherd tells his tale, Under the hawthorn 1n the dale. Malton. ೦ದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ವಾಬ್ದದಲ್ಲಿ ವರಗ ಬಿಹಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದಾ ರಾಜ್ಯವು ವಿಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋ ಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲೆಬ್ಬೂರಡು ఒందు నిలివెరేద్యే నూర్చేలేు. నాల్మనేయు శ్రీనా. బ్పద ಪರ್ಯ೦ತ, ಎಂದರೆ, ಮುನ್ನೂ ರೆಪ್ಪತು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ, ಅಫಘಾನರು ಅಧವಾ ಪರಾನರು ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುತಿದ್ದರು. లవారు ఒుందేJందు ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸಮಾುಜನಿಗೆ ఆధినతేయు సౌJ్నప్పిశJళ్ళువరు ; స్వుయు ವೊದಹಿದಾಗ ಸ್ವಾಧೀನಭಾವವನ್ನವಲಂಬಿಸುವರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರವು ಅನೇಕಾರಶಗಳಲ್ಲಿ ಯJಾರೋ ಪು ದೇಶದ ఖే్యుడేలా (Fuedal) ರಾಜ್ಯತಂತ್ರದ ಹಾಗಿದ್ದಿತು. ದೇಶದ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶJಾನ್ಯವಾದರೆ ಒ೦ದೆJಾ೦ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ రజవూ తేరు రాజరాగు వరు ; ఒందేJండు శాలదల్లి ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ರಾಜರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾಗು తిద్చరు. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾದವನು Uుక్మేృవ్చెవాదేJండు జిలేయున్ను ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರುಧಾನ ಸೇನಾವತಿಗಳು ; دمكة يدنو هلة للدلاي تايم » ببيتة లేవ్ము తేవే్కు అధి శారదల్లిట్చశేూళ్ళుతిడ్చరు; వు లేు సR నావతిriళు భJవి) ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಅಧಿನರಾದ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಕೊಟಬಿಡು ವರು, ಸೆ ನಾಪತಿಗಳು ವ೦ಗಾಧಿಪನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವರಲ್ಲದೆ, ಸಮಯವು సిర్కేరే తెవ్ము తేవ్ను జిల్స్గళల్లి స్పతేంతేుభావావాస్ను వునుకిదdు.